Nový pohled na blokádu receptoru pro interleukin-6 v léčbě revmatoidní artritidy

03/2018

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Terapie revmatoidní artritidy je cílena k dosažení remise či alespoň nízké aktivity onemocnění prostřednictvím chorobu modifikujících léků (csDMARD) a po jejich selhání biologické léčby (bDMARD). Vývoj bDMARD vychází z poznatků získaných o patogenezi RA a léčiva jsou cílena proti jednotlivým prozánětlivým molekulám. Interleukin 6 (IL-6) hraje významnou roli ve vzniku a perzistenci chronické zánětlivé odpovědi, která je spjata s celou řadou projevů revmatoidní artritidy, zejména však s rozvojem kloubního poškození. Zvýšené hodnoty IL-6 byly detekovány nejen v séru, ale i v kloubní tekutině nemocných s revmatoidní artritidou. Sarilumab je novou monoklonální protilátkou zacílenou proti IL-6 určenou k terapii aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s tzv. chorobu modifikujícími léky (DMARD) nebo v monoterapii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

revmatoidní artritida, sarilumab, biologická terapie, interleukin 6

 

SUMMARY

Rheumatoid arthritis (RA) therapy is aimed at achieving a remission or at least at low activity of the disease through modifying drugs (csDMARD). After its failure, biological therapy (bDMARD) is used. The development of bDMARD is based on the knowledge of pathogenesis of RA and the drugs are targeted against individual inflammatory molecules. Interleukin 6 (IL-6) plays an important role in the occurrence and persistence of chronic inflammatory response, which is associated with a wide range of RA manifestations, especially with the development of joint damage. Elevated levels of IL-6 were detected not only in serum but also in the joint fluid of patients with RA. Sarilumab is a new IL-6 targeted monoclonal antibody designed to treat active RA in which previous treatment modalities have failed.

 

KEY WORDS

rheumatoid arthritis, sarilumab, biological therapy, interleukin 6

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM