Opakovaný průkaz viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR u pacienta s infekcí covid-19

06/2020

RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D.1,2; MUDr. Filip Prusík1; Mgr. Zdeněk Musil, Ph.D.3

1 Synlab Czech, Laboratoř Praha, CUBE

2 Chirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

3 Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

 

SOUHRN

Na sklonku roku 2019 byly v čínském Wu-chanu zaznamenány první případy pneumonie, jejímž původcem je nově identifikovaný koronavirus označený jako SARS-CoV-2 a onemocnění jím vyvolané jako covid-19. Následně došlo k rozšíření nákazy do většiny regionů planety, a tento stav byl Světovou zdravotnickou organizací označen za pandemii. Jedná se o respirační onemocnění přenášené především kapénkovou cestou a s inkubační dobou mezi 3 a 14 dny. Virus SARS-CoV-2 se chová poněkud odlišně od ostatních „běžných" respiračních virů. Nákaza probíhá v širokém spektru možných odpovědí od asymptomatické nákazy přes manifestní (invazivní) onemocnění až po fatální průběh. Doložená kazuistika (jedna z mnoha) uvádí potvrzený případ infekce covid-19, jehož nazofaryngeální výtěrový test na SARS-CoV-2 RNA byl v průběhu rekonvalescence původně negativní a následně opakovaně pozitivní na přímý průkaz viru metodou PCR (polymerázové řetězové reakce, polymerase chain reaction). Tento případ zdůrazňuje důležitost aktivního dohledu nad SARS-CoV-2 RNA pro posouzení infekčnosti.

 

Klíčová slova

real time PCR, SARS-CoV-2, covid-19, přímý průkaz

 

SUMMARY

At the end of 2019, the first cases of pneumonia caused by a newly identified coronavirus called SARS-CoV-2 and a disease caused by it as COVID-19 were recorded in Wuhan, China. Subsequently, the disease spread to most regions of the planet, a condition identified by the World Health Organization as a pandemic. It is a respiratory disease transmitted mainly by the droplet route and its incubation period is stated between 3 and 14 days. SARS-CoV-2 behaves somewhat differently from other „common" respiratory viruses. The infection takes place in a wide range of possible responses, from asymptomatic infection through manifest (invasive) disease to fatal. The documented case report (one of many) presents a confirmed case of COVID-19, whose nasopharyngeal swab test for SARS-CoV-2 RNA was initially negative during convalescence and subsequently repeatedly positive for direct virus detection by PCR. This case emphasizes the importance of active surveillance of SARS-CoV-2 RNA to assess infectivity.

 

Key words

real time PCR, SARS-CoV-2, COVID-19, direct identification

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM