Opioidy v léčbě chronické nenádorové bolesti

04/2023

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Centrum pro léčbu bolesti, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Článek přináší aktuální pohled na léčbu bolesti nenádorového původu silnými opioidy. Jedná se aktuální téma, protože léčba silnými opioidy je v posledních letech přehodnocována a jsou vydávána nová klinická doporučení k bezpečné preskripci opioidů. Uvedena je nejnovější forma transdermální léčby chronické bolesti s uvolňováním opioidu buprenorfinu sedm dní.

 

Klíčová slova

chronická bolest, silné opioidy, buprenorfin, transdermální aplikace, konvenční a atypické opioidy

 

SUMMARY

This article presents an up-to-date perspective on the treatment of pain of non-cancer origin with strong opioids. This is a current topic as treatment with strong opioids has been re-evaluated in recent years and new clinical recommendations for safe prescription of opioids are being issued. The recent form of transdermal treatment for chronic pain with a seven-day release of the opioid buprenorphine is presented.

 

Key words

chronic pain, strong opioids, buprenorphine, transdermal application, conventional and atypical opioids

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM