Optimalizace léčby hypertenze z pohledu každodenní praxe

02/2018

MUDr. Petra Vysočanová

Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Arteriální hypertenze je v České republice nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. V dospělé populaci se vyskytuje asi ve 40 %, s nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Arteriální hypertenze a hypercholesterolemie patří také k nejdůležitějším rizikovým faktorům vzniku dalších kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem ke snadné diagnostice, dobré dostupnosti lékařské péče a široké nabídce antihypertenziv by arteriální hypertenze měla být jak dobře léčitelným onemocněním, tak snadno ovlivnitelným rizikovým faktorem. Ovšem i přes výše uvedené většina hypertoniků stále nedosahuje uspokojivé kontroly krevního tlaku. Při snaze o dobrou kontrolu krevního tlaku je třeba umět správně změřit krevní tlak, sestavit optimální terapii vhodnou pro konkrétního pacienta a také kontrolovat compliance pacienta s námi doporučenou léčbou. Až u 15 % nemocných se setkáváme s rezistentní hypertenzí, kdy je nutné ke kontrole krevního tlaku používat kombinaci antihypertenziv a je nezbytné vyšetřit sekundární hypertenzi. Zvláštní přístup vyžadují pacienti s kolísáním krevního tlaku.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

arteriální hypertenze, rezistentní hypertenze, antihypertenziva, compliance, kolísání krevního tlaku

 

SUMMARY

Arterial hypertension is the most common cardiovascular disease in the Czech Republic. It occurs in our adult population at about 40 %, with an increase in older age groups. Arterial hypertension and hypercholesterolemia are also the most important risk factors for the development of other cardiovascular diseases. Because of the easy diagnosis, good availability of medical care and a wide range of antihypertensive drugs, arterial hypertension should be both a well-tolerated illness and an easily influenced risk factor. Unfortunately, despite the above, most hypertonics still do not achieve satisfactory blood pressure control. When trying to control blood pressure well, you need to be able to correctly measure blood pressure, build optimal therapy for a particular patient, and also check the patient's compliance with the recommended treatment. Up to 15 % of patients experience resistant hypertension where multi-combination antihypertensive drugs should be used to control blood pressure, and secondary hypertension should be investigated. Patients with blood pressure fluctuations require a special approach.

 

KEY WORDS

arterial hypertension, resistant hypertension, antihypertensive drugs, compliance, blood pressure fluctuations

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM