Optimální léčba hypertenze a dyslipidémie - výhody fixních kombinací

02/2017

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

 

SOUHRN

Hypertenze a dyslipidémie jsou dva nejčastější kardiovaskulární rizikové faktory. V současné době používáme ke stratifikaci kardiovaskulárního rizika Evropské nomogramy SCORE. Cílové hodnoty kazuálního krevního tlaku jsou < 140/90 mm Hg, u pacientů s diabetes mellitus < 140/85 mm Hg a u pacientů starších 80 let < 150/90 mm Hg. Cílové hodnoty LDL cholesterolu (lipoprotein s nízkou hustotou, low density lipoprotein) jsou u pacientů s nízkým a středním rizikem (1-4 %) < 3,0 mmol/l, s vysokým rizikem (5-9 %) 1,3—2,6 mmol/l a s velmi vysokým rizikem (nad 10 %) 0,9-1,8 mmol/l. Až 70 % pacientů léčených pro obě diagnózy nedosahuje těchto doporučených cílových hodnot. Nekontrolovaná dyslipidémie významně zvyšuje kardiovaskulární riziko hypertoniků. Nejčastější příčinou nedostatečné kontroly obou rizikových faktorů jsou neadekvátní léčba na straně lékaře a špatný přístup k léčbě na straně pacienta. Fixní kombinace umožňují zvýšení adherence, a tím zlepšení dosažení cílových hodnot. Nejnovější fixní kombinace na trhu umožňuje léčbu hypertenze a dyslipidémie současně jednou tabletou. Fixní kombinace atorvastatin, amlodipin a perindopril je podpořena řadou pozitivních výsledků z velkých randomizovaných klinických studií (ASCOT, EUROPA).

 

KLÍČOVÁ SLOVA

hypertenze, dyslipidémie, léčba, cílové hodnoty, fixní kombinace

 

SUMMARY

Hypertension and hyperlipidaemia are the two most common cardiovascular risk factors. It is currently using European SCORE nomogram to stratify cardiovascular risk. Target population casual blood pressure values are below 140/90 mm Hg, in diabetics under 140/85 mm Hg and in patients over 80 years below 150/90 mm Hg. Target LDL-cholesterol (low density lipoprotein) values are in low and intermediate risk (1-4 %) below 3,0 mmol/l, with high risk (5-9 %) 1,3 to 2,6 mmol/land as very high risk (above 10 %) from 0,9 to 1,8 mmol/l. Up to 70 % of patients treated for both diagnoses, falls short of the recommended target values. Uncontrolled hyperlipidaemia significantly increase cardiovascular risk in hypertensive. The most common cause of poor control of both risk factors are inadequate medical treatment and decreased compliance on the patient side. Fixed combinations increase adherence and improve the achievement of the targets. Latest fixed combination allows the treatment of hypertension and hyperlipidaemia together. Fixed dose combination of atorvastatine, amlodipine, and perindoprile is supported by a number of positive results from the large randomized clinical trials (ASCOT, EUROPA).

 

KEY WORDS

hypertension, hyperlipidaemia, treatment, target values, fixed combinations

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM