Optimální přístupy v léčbě hepatocelulárního karcinomu

01/2017

MUDr. Martin Kupec

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Hepatocelulární karcinom je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na malignitu s incidencí kolem 850 000 nových případů ročně a letalitou cca 95 %. Hlavními etiologickými faktory jsou infekce virem hepatitidy B (HBV) a virem hepatitidy C (HCV), vysoká konzumace alkoholu a expozice metabolitům aflatoxinu B kontaminujícím potravu. Skórovací schéma Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) se stalo téměř celosvětovým standardem a pomohlo sjednotit klasifikaci a léčebné postupy podle jednotlivých stadií hepatocelulárního karcinomu. Kurativní léčba zůstává omezena na časná stadia onemocnění, přičemž klíčovou roli nadále hraje transplantace jater. Rozšiřují se možnosti lokálně destruktivní/ablační léčby a spolu s transarteriální chemoembolizací se pomalu začínají posouvat z oblasti paliativní léčby do kurativy. V paliaci pokročilejších stadií onemocnění se zásadním zlomem stalo zavedení první opravdu účinné systémové léčby, multikinázového inhibitoru - sorafenibu. Zlepšují se operační techniky, jsou zkoumány nové léčebné postupy a lze doufat, že i prognóza pacientů s hepatocelulárním karcinomem se bude s prohlubováním našeho poznání molekulárních detailů tohoto onemocnění nadále zlepšovat.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

léčba hepatocelulárního karcinomu, kurativní, paliativní, ablace/resekce, transplantace, TÁCE, sorafenib

 

SUMMMARY

Hepatocellular cancer is globally the second leading cause of cancer-related deaths with incidence of approx. 850 000 new cases anually and lethality of cca 95%. The main etiologic factors are hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections, high alcohol intake and exposition to the metabolic products of aflatoxin B contaminating the food. Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)-scoring system became nearly global standard and helped much to unify classification and therapeutic guidelines according to the clinical stages all over the world. The curative treatment remains limited to the early stages of the disease, while the liver transplantation remains the therapeutic cornerstone. New possibilities of locally destructive/ablative treatment are approaching and together with the transarterial chemoembolisation they are slowly drifting from palliation to the curative treatment. In the palliative treatment of more advanced stages the first real improvement was noticed after the FDA-approval of the first really potent systematic treatment, the multikinase-inhibitor sorafenib. There is remarkable improvement of operative techniques, new therapeutic modalities are under investigation, and there is a hope, that parallel with our better understanding of metabolic pathways in this cancer also the prognosis of the patients with hepatocellular carcinoma will improve.

 

KEY WORDS

treatment of hepatocellular carcinoma, curative, paliative, ablation/resection, transplantation, TACE, sorafenib

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM