Pacient s revmatoidní artritidou - včasná diagnostika a včasné zahájení léčby, význam biomarkerů u časné revmatoidní artritidy

06/2018

MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.; MUDr. Eva Lokočová

III. interní klinika nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Revmatoidní artritida je závažné autoimunitní zánětlivé onemocnění, které zásadním způsobem ovlivňuje funkční schopnosti nemocných, zhoršuje kvalitu života a zvyšuje riziko komorbidit, zejména kardiovaskulárních příhod. Včasné stanovení diagnózy a zahájení léčby revmatoidní artritidy má zásadní vliv na prognózu nemocných, zejména na progresi choroby, funkční schopnosti nemocných a snížení rizika vzniku komorbidit. V patogenezi revmatoidní artritidy se uplatňuje celá řada molekul, jejichž diagnostika může napomoci ke stanovení diagnózy a predikci rizika strukturální progrese choroby.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

revmatoidní artritida, časná diagnostika, komorbidity, revmatoidní faktor, ACPA

 

SUMMARY

Rheumatoid arthritis is serious autoimmune inflammatory disease, which affects patient's functional status, impairs their quality of life and increases risk of comorbidities, especially risk of cardiovascular events. Early diagnosis and treatment have an important impact on patient's prognosis, especially on disease progression, functional status and reduction of comorbidities. Many molecules can play a role in pathogenesis of rheumatoid arthritis, its diagnostics can help in diagnosis and prediction of the risk of structural progression.

 

KEY WORDS

rheumatoid arthritis, early diagnosis, comorbidities, rheumatoid factor, ACPA

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM