Pacient s X-vázanou hypofosfatemickou křivicí léčený burosumabem – kazuistika

02/2024

Doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.1; PharmDr. Petra Rozsívalová2'3

1Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

2Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, FN Hradec Králové

3Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta LF UK, Hradec Králové

 

SOUHRN

Křivice je onemocnění rostoucího organismu, které vzniká v důsledku poruchy homeostázy vápníku a fosfátů, což má za následek narušení apoptózy hypertrofických chondrocytů v růstové ploténce. Hypofosfatemie vázaná na chromosom X (X-linked hypophosphatemia, XLH) je vzácná dědičná porucha skeletu charakterizovaná nadměrnou produkcí fibroblastového růstového faktoru 23 (fibroblast growth factor 23, FGF23), což vede k renálním ztrátám fosfátů, hypofosfatemii a defektní mineralizaci kostí, která způsobuje křivici, osteomalacii, deformity skeletu, nízký vzrůst, bolest, snížený lineární růst a sníženou fyzickou funkčnost. Konvenční léčba XLH spočívá v podávání fosfátových solí a aktivního vitaminu D a může být spojena se špatnou tolerancí a vznikem komplikací. Burosumab je plně humánní monoklonální protilátka typu imunoglobulinu podtřídy 1 (IgG1) anti-FGF23, která inhibuje nadměrnou aktivitu intaktního FGF23 (iFGF23), čímž zvyšuje renální reabsorpci fosfátů, sérových koncentrací fosfátů a vede ke zlepšení známek křivice. Uvádíme kazuistiku chlapce s XLH, který byl po nedostatečně účinné konvenční terapii fosfáty a kalcitriolem převeden na léčbu burosumabem s dobrým účinkem na ústup známek křivice a zlepšení kvality života.

 

Klíčová slova

křivice, hypofosfatemie, fibroblastový růstový faktor 23, fosfáty, kalcitriol, burosumab

 

SUMMARY

Rickets is a disease of the growing organism that results from a disturbance of calcium and phosphate homeostasis, which leads to impaired apoptosis of hypertrophic chondrocytes in the growth plate. X chromosome-linked hypophosphatemia (XLH) is a rare inherited skeletal disorder characterized by excessive production of fibroblast growth factor 23 (FGF23), leading to renal phosphate loss, hypophosphatemia and defective bone mineralisation, causing rickets, osteomalacia, skeletal deformities, short stature, pain, reduced linear growth and reduced physical function. Conventional treatment of XLH involves the administration of phosphate salts and active vitamin D and may be associated with poor tolerance and the development of complications. Burosumab is a fully human IgG1 anti-FGF23 monoclonal antibody that inhibits the excessive activity of intact FGF23 (iFGF23), thereby increasing renal phosphate reabsorption, increasing serum phosphate levels and improving rickets symptoms. We present a case report of a boy with XLH who was switched to treatment with burosumab after insufficiently effective conventional phosphate and caLcitrioL therapy, with a good effect on rickets remission and improved quality of life.

 

Key words

rickets, hypophosphataemia, fibroblast growth factor 23, phosphates, caLcitrioL, burosumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM