Péče o pacienty s lékovou alergií

05/2018

MUDr. Lenka Sedláčková

Oddělení klinické biochemie, hematologie a biochemie, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Článek je zaměřen na přístup k lékové alergii v primární péči a současné možnosti alergologického vyšetření. Přestože se alergologická diagnostika v posledních letech slibně rozvíjí, neobejde se bez přesné a velmi podrobné anamnézy odebrané lékařem prvního kontaktu, který provádí akutní léčbu. Následné vyšetření alergologem upřesňuje diagnózu a dlouhodobá opatření. Je nezastupitelné u anafylaxe vzniklé při souběžném podání několika léků, např. během celkové anestezie, je velmi užitečné k vyloučení falešné diagnózy alergie na penicilinová antibiotika nebo lokální anestetika, jeho význam stoupá u reakcí na kontrastní látky. Může být nápomocné v péči o pacienty s hypersenzitivitou k nesteroidním antirevmatikům, v hledání příčiny závažných forem lékové alergie (anafylaxe, těžké kožní formy jako Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, syndrom lékové hypersenzitivity s eozinofilií a systémovými symptomy), nebo při podezření na hypersenzitivitu k lékům, které jsou pro pacienta nenahraditelné.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

alergie, hypersenzitivita, lék

 

SUMMARY

The review is focused on the approach to drug allergy patients in primary care and current allergy testing options. Despite the fact, that there is promising progress in allergy work-up, a precise and very detailed history by the physician who provides the acute treatment is still essential. Allergy work-up further specifies the diagnosis and long-term measures. This is irreplaceable in anaphylaxis emerging from the parallel administration of several drugs, e.g. during general anaesthesia. It is very useful in the ruling out a false diagnosis of penicillin allergy or allergy to local anaesthetics. Its importance is rising in contrast media reactions. It can be helpful with patients who are hypersensitive to nonsteroidal anti-inflammatory drugs, and also in searching for causes of serious forms of drug allergy (anaphylaxis, severe cutaneous adverse reactions like Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, DRESS syndrome), or where there is a suspicion of hypersensitivity to irreplaceable drugs.

 

KEY WORDS

allergy, hypersensitivity, drug

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM