Péče o pacienty se srdečním selháním v interní ambulanci

05/2023

MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D., FEFIM

Interní a kardioiogická ambulance, Nemocnice Znojmo

 

SOUHRN

Srdeční selhání je častou diagnózou s narůstající prevalencí v naší populaci. Internisté jsou vedle kardiologů další odborností, která je při vzájemné spolupráci schopna poskytnout dlouhodobou péči těmto chronickým pacientům. Kapacita kardiologických pracovišť ani neumožňuje zajistit péči o všechny pacienty se srdečním selháním pouze v rámci jedné odbornosti. Podmínkou je, aby internisté znali a byli schopni ve své praxi aplikovat aktuální doporučení pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání, včetně strategií zahájení podávání a titrace doporučené medikace. Tyto postupy vyžadují dostatečnou kapacitu ambulance a flexibilitu pro časté kontroly pacientů na počátku léčby nebo při destabilizaci chronického stavu. Výhodou je možnost využití ultrazvuku nejen pro zhodnocení srdeční funkce, ale i k posouzení míry případné kongesce při klinických kontrolách. Protože internisté u pacienta zpravidla neléčí jen srdeční selhání, ale současně i další kardiovaskulární i nekardiovaskulární komorbidity, jsou schopni kvalifikovaných úprav souběžné medikace v případě potencionálních lékových interakcí nebo nežádoucích účinků.

 

Klíčová slova

srdeční selhání, vnitřní lékařství, multimorbidita, farmakoterapie

 

SUMMARY

Heart failure is a common diagnosis with increasing prevalence in our population. Internists are another specialty, along with cardiologists, who, when collaborating, can provide long-term care for these chronic patients. The capacity of cardiology departments isn’t sufficient to provide care for all heart failure patients within only one specialty. It is essential that internists are familiar with and able to apply current recommendations for the diagnosis and treatment of heart failure, including strategies for initiating and titrating recommended medications. These procedures require sufficient outpatient capacity and the flexibility for frequent patient check-ups at the start of treatment or when a chronic condition is destabilized. An advantage is the ability to use ultrasound not only to assess cardiac function but also to assess the degree of potential congestion during clinical follow-ups. Because internists typically treat not only heart failure in the patient but also other cardiovascular and non-cardiovascular comorbidities simultaneously, they are capable of making informed adjustments to concomitant medications in the event of potential drug interactions or adverse effects.

 

Key words

heart failure, internal medicine, multimorbidity, pharmacotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM