Perioperační péče o pacienty užívající perorální antikoagulancia

04/2018

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

V perioperačním období je u každého pacienta léčeného antikoagulancii potřeba vyhodnotit poměr mezi rizikem krvácení a rizikem tromboembolické příhody vyplývajícím ze samotného chirurgického výkonu. Výsledky z velkých randomizovaných studií, které se zabývaly optimálním perioperačním režimem, jsou omezené. Aktuální doporučení pro perioperační postup vycházejí z očekávaného rizika krvácení. U elektivních výkonů spojených s vysokým rizikem krvácení lze zvážit ukončení perorální antikoagulační léčby bez přemostění, při nízkém riziku krvácení se po vysazení perorálního antikoagulancia zahájí přemosťující terapie nefrakcionovaným nebo nízkomolekulárním heparinem. Doba vysazení warfarinu nutná před chirurgickým výkonem vychází z jeho delšího biologického poločasu eliminace. K poklesu INR pod 2,0 jsou zpravidla třeba dva až tři dny, k normalizaci INR je potřeba pět dní. U přímých perorálních antikoagulancií je vzhledem k jejich farmakokinetickému a farmakodynamickému profilu doba nezbytného přerušení antikoagulační léčby v porovnání s warfarinem kratší. U pacientů s normální funkcí ledvin je nutno přerušit podávání dabigatranu dva dny před standardním chirurgickým výkonem, u rivaroxabanu nejméně 24 hodin a u apixabanu 48 hodin předem. Nová perorální antikoagulancia nejsou určena k přemostění léčby jinými antikoagulancii nebo antiagregancii. Tento přehledový článek uvádí praktický postup optimální perioperační strategie u pacientů s perorální antikoagulační terapií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

antikoagulační léčba, perioperační péče, přemostění, warfarin, přímá perorální antikoagulancia, NOAC, DOAC

 

SUMMARY

During the perioperative period, each patient receiving the anticoagulant, the ratio between the risk of bleeding and the risk of a thromboembolic event resulting from it itself surgery should be evaluated. Results from the large randomized trials that have been dealt with optimal perioperative regime are limited. Current recommendations for perioperative procedure are based on the expected risk of bleeding. In case of elective surgery intervention associated with high risk of bleeding, oral anticoagulant therapy may be discontinued without bridging. In case of low risk of bleeding, after discontinuation of oral anticoagulants, bridging therapy with unfractionated or low molecular weight heparin is started. The discontinuation time of warfarin required prior to surgery is based on its longer half-life. Two to three days are required for INR to drop below 2.0 is and five days are needed to normalize INR. For direct oral anticoagulants, due to their pharmacokinetic and pharmacodynamic profile, the duration of the necessary discontinuation of anticoagulant therapy is shorter compared to warfarin. In patients with normal renal function, dabigatran should be discontinued two days before surgery, rivaroxaban for at least 24 hours and for apixaban 48 hours in advance. New oral anticoagulants are not intended to bridge the treatment with other anticoagulants or antiaggregants. This review article presents the practical procedure of optimal perioperative strategies in patients with oral anticoagulant therapy.

 

KEY WORDS

anticoagulation, perioperative care, bridging, warfarin, direct oral anticoagulants, NOAC, DOAC

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM