Perspektivy inhibitorů JAK v léčbě axiálních spondyloartritid

03/2021

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Biologická terapie přinesla obrovský pokrok do léčby spondyloartritid (SpA). Pro léčbu axiálních SpA je v současné době dostupných pět anti-TNF přípravků a dva inhibitory interleukinu (IL) 17. Stále však existují důvody pro hledání nových účinných protizánětlivých léků, protože stávající léky mají své limitace. U části pacientů není dosaženo cíle léčby, u dalších pacientů pak dochází k sekundárnímu selhání. Není ani jednoznačně prokázáno zpomalení rentgenové progrese. Problematická je i parenterální aplikace a dlouhý biologický poločas eliminace léčiva. V poslední době byl v patogenezi SpA prokázán význam osy IL-23/IL-17. Bylo také zjištěno, že kaskáda IL-23/IL-17 principiálně užívá JAK/STAT cestu k aktivaci exprese prozánětlivých cytokinů v jádře buňky. Na základě poznatků experimentální vědy a preklinických modelů byly zahájeny testy s inhibitory JAK u psoriatické artritidy a SpA. Předmětem této práce je přehled studií s tofacitinibem, upadacitinibem a filgotinibem u ankylozující spondylitidy. Všechny zmíněné inhibitory Janusových kináz byly testovány v randomizovaných kontrolovaných studiích fáze III klinického zkoušení s pozitivním výsledkem u všech primárních i ve většině sekundárních ukazatelů. V další fázi vývoje bude nutné inhibitory JAK u SpA testovat u širšího spektra SpA, například při selhání léčby inhibitory TNF-a nebo u pacientů s extraskeletálními manifestacemi. Sledování bezpečnosti inhibitorů JAK u SpA nepřineslo žádné nové signály, které by nebyly známy ze studií s těmito léky u revmatoidní artritidy. Inhibitory Janusových kináz mohou mít významné místo v léčbě SpA. Výhodou může být především perorální podání a krátký biologický poločas eliminace.

 

Klíčová slova

spondyloartritidy, biologická léčba, cílená léčba, inhibitory JAK

 

SUMMARY

Biological therapy has made tremendous advances in the treatment of spondyloarthritis (SpA). For the treatment of axial SpA, five anti-TNF preparations and two IL-17 inhibitors are currently indicated. However, there are still reasons to look for new effective anti-inflammatory drugs because existing drugs have their limitations. In some patients the target of treatment is not achieved, in other patients there is a secondary failure. The slowing of X-ray progression has not been clearly demonstrated either. Parenteral application and long half-life are also problematic. Recently, the importance of the IL-23/IL-17 axis in the pathogenesis of the disease has been demonstrated in SpA. It has also been found that the IL-23/IL-17 cascade principally uses the JAK/STAT pathway to activate the expression of proinflammatory cytokines in the cell nucleus. Based on the findings of experimental science and preclinical models, tests with JAK inhibitors in psoriatic arthritis and SpA were initiated. The subject of this publication is a review of studies with tofacitinib, upadacitinib and filgotinib in ankylosing spondylitis. All of these JAK inhibitors were tested in randomized, controlled phase III clinical trials with positive results in all primaryand most secondary endpoints. In the next phase of development, JAK inhibitors in SpA will need to be tested in a wider range of SpA, for example in case of TNF-a failures or in patients with extraskeletal manifestations. Monitoring the safety of JAK inhibitors in SpA did not yield any new signals that would not be known from studies with these drugs in rheumatoid arthritis. JAK inhibitors may play an impor tant role in the treatment of SpA. The main advantage may be oral administration and a short half-life.

 

Key words

spondyloarthritis, biological treatment, targeted treatment, JAK inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM