Pohybová aktivita nejen u kardiovaskulárních, ale i u metabolických onemocnění

04/2019

Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.1; doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.2

1 Centrum zátěžové kardioLogie, II. interní klinika - klinika kardioLogie a angioLogie 1. LF UK a VFN, Praha

2 ObezitoLogické centrum, III. interní klinika - klinika endokrinoLogie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

Hippokrates: „Chůze je pro člověka nejlepší lék"

 

SOUHRN

Incidence a prevalence civilizačních onemocnění celosvětově vzrůstá. Významnou roLi v tomto faktu hraje životní styL - pohybová aktivita a výživa. ČLověk se původně vyvinuL k vysokému energetickému výdeji a Limitovanému energetickému příjmu. Současná doba je však charakterizována naopak: nízkou mírou pohybové aktivity a vysokým energetickým příjmem. Přitom k získání zdravotního prospěchu stačí i krátké časové úseky zvýšeného pohybu, které jsou rozesety během dne. ZákLadním typem pohybu, který je vhodný téměř pro každého, je chůze. PravideLná pohybová aktivita má příznivý vLiv na všechny sLožky metaboLického syndromu. Představuje jednoduchou Léčebnou modaLitu s kompLexním spektrem účinků, která je dostupná pro většinu pacientů.

 

Klíčová slova

chůze, kardiovaskuLární onemocnění, metaboLický syndrom, pohybová aktivita

 

SUMMARY

Worldwide, the incidence and prevalence of the non-communicable disease are on the rise. Lifestyle plays a pivotal role. Humans evolved to high energy expenditure and low energy input. Nevertheless, modern time is characterized by low energy expenditure a high energy input. For health benefits, short bursts of physical activity are sufficient. Walking is a basic type of physical activity, accessible for almost everybody. Regular physical activity has beneficial effects on all components of the metabolic syndrome. It represents a simple therapeutic method with a complex spectrum of effects, that is accessible to almost everyone.

 

Keywords

cardiovascular diseases, metabolic syndrome, physical activity, walking

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM