Pokroky v léčbě srdečního selhání

02/2021

Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Terapie srdečního selhání zaznamenala v posledních třiceti letech významné pokroky, a to jak v léčbě farmakologické, tak v léčbě nefarmakologické (přístrojové a chirurgické). Největších úspěchů bylo dosaženo na poli farmakoterapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory. Farmaka, která zasahují do nadměrně zvýšené neurohumorální aktivace sympatoadrenálního systému a aktivace renin-angiotenzin-aldosteronového systému, byla obohacena o další lékové skupiny, které ovlivňují další patofyziologické cesty. Jsou to především inhibitory sodíko-glukózového kontransportéru typu 2, původně určené pro léčbu diabetes mellitus 2. typu, které snižují mortalitu a morbiditu pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí bez ohledu na přítomnost diabetu. Ovlivnění dalších patofyziologických cílů dále modifikuje průběh srdečního selhání, sem můžeme zařadit aktivátor guanylátcyklázy vericiguat a selektivní aktivátor myosinu omecamtiv mecarbil. Tento článek se zaměřuje na pokroky ve farmakoterapii srdečního selhání.

 

Klíčová slova

srdeční selhání, farmakoterapie, glifloziny, alternativní cesty

 

SUMMARY

In the last thirty years the treatment of heart failure has important advances either in pharmacotherapy, or in non-pharmacological devices and surgical therapies. The major advances are in the medical therapy of heart failure with reduced ejection fraction. The drugs affecting increased neurohumoral activation of sympathoadrenal and renin-angiotensin-aldosterone systems were enriched by other drug groups modifying other pathophysiological pathways. Primarily, sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, which were originally introduced for the treatment of type 2 diabetes mellitus, are effective in the mortality and morbidity reduction in patients with heart failure and reduced ejection fraction despite diabetes status. Affecting other pathophysiological targets modify the course of heart failure: we can include guanylate cyclase activator vericiguat and selective myosin activator omecamtiv mecarbil. This article is focused on the advances of pharmacotherapy of heart failure.

 

Key words

heart failure, pharmacotherapy, gliflozins, alternative pathways

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM