Pokroky v léčbě uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou

01/2021

MUDr. Hana Malcová, Ph.D.

Oddělení revmatologie dětí a dospělých FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Chronická přední uveitida je nejčastější komplikací juvenilní idiopatické artritidy (JIA). Jedná se o závažné oční onemocnění, které pokud není adekvátně léčeno, potenciálně ohrožuje pacienta nevratným poškozením až ztrátou zraku. V současné době se spektrum terapeutických možností uveitidy asociované s JIA rozšiřuje, a kromě lokální léčby, systémových kortikoidů a konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků se stále častěji používají také léky biologické, především inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α). Časné zahájení steroidy šetřící léčby se stalo klíčovým bodem moderního přístupu k léčbě uveitidy asociované s JIA. Bezpečnostní profil a výskyt nežádoucích účinků u chronické nesteroidní imunosupresivní léčby je přijatelný i při dlouhodobém podávání. Adekvátně tomu, jak potvrzují recentní publikace, dochází ke snížení výskytu závažných očních komplikací u pacientů s JIA, které byly následkem nedostatečné kontroly očního zánětu a dlouhodobé kortikoterapie. Zavedení moderních léčebných možností především ze spektra biologik významně zlepšilo kvalitu života i prognózu pacientů s chronickou nebo relabující uveitidou asociovanou s JIA. Cílem této publikace je poskytnout aktuální přehled možností léčby chronické přední uveitidy asociované s JIA, doplněný o schéma léčebného algoritmu vycházejícího ze zahraničních doporučení a adaptovaného pro ČR.

 

Klíčová slova

juvenilní idiopatická artritida, uveitida, methotrexát, anti-TNF-α, adalimumab

 

SUMMARY

Chronic anterior uveitis is the most common complication of juvenile idiopathic arthritis (JIA). It is a serious eye disease which, if not treated adequately, potentially leads to irreversible vision damage or blindness. Currently, the spectrum of therapeutic options for JIA-associated uveitis is expanding, and in addition to topical treatment, systemic corticosteroids, and conventional synthetic disease-modifying drugs, biological drugs, especially tumor necrosis factor alpha (TNF-α) inhibitors, are increasingly used. Early steroid-sparing therapy introduction become a key point of modern approach to the treatment of JIA-associated uveitis. The safety profile and adverse events incidence of chronic non-steroidal immunosuppressive therapy are acceptable in long-term administration. Adequately, as confirmed by some recent publications, there is a reduction in the incidence of serious ocular complications in JIA patients. Complications are mostly a result of insufficient ocular inflammation control and long-term corticosteroid therapy. The introduction of modern treatment options, especially of the spectrum of biologicals, has significantly improved the quality of life and prognosis of patients with chronic and relapsing uveitis associated with JIA. The aim of this publication is to provide an up-to-date overview of treatment options for chronic anterior uveitis associated with JIA, suppiemented by a treatment algorithm based on internationai recommendations, adapted for the Czech Repubiic.

 

Key words

juveniie idiopathic arthritis, methotrexate, uveitis, anti-TNF-α, adaiimumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM