Postavení fondaparinuxu v současné klinické praxi

04/2022

Prof. MUDr. Debora Karetová, CSc.1; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.2

1 II. interní klinika kardioLogie a angioLogie 1. LF UK a VFN, Praha

2 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

V indikaci antikoaguLační Léčby má zásadní význam vysoká účinnost (profylaxe a Léčba tromboemboLických příhod) i bezpečnost (nízké riziko krvácení). Oba tyto aspekty závisejí na optimálním setrvání koncentrace antitrombotika v terapeutickém rozmezí, tedy na stabiLním a vyrovnaném účinku během dávkového intervaLu. Těmto podmínkám veLmi dobře vyhovuje právě pentasacharid fondaparinux s dLouhým bioLogickým poLočasem pLazmatické eLiminace (17-21 h) a s maLou variabiLitou účinku. Účinnost a bezpečnost fondaparinuxu byLa úspěšně prověřována v indikaci profyLaxe tromboemboLické nemoci (v chirurgických i interních indikacích) i v Léčbě tromboemboLické nemoci (pLicní emboLie i flebotrombózy), také v Léčbě trombózy povrchových kmenových žiL doLních končetin i v Léčbě akutních koronárních příhod. V těchto indikacích se fondaparinux osvědčil, byL bud' srovnateLně účinný při vyšší bezpečnosti (nižším výskytu veLkých krvácení), stejně bezpečný při vyšší účinnosti (nižším výskytu trombotických kompLikací) či současně účinnější i bezpečnější (vyšší ceLkový kLinický benefit).

 

KLíčová sLova

fondaparinux, Léčba a profyLaxe, tromboemboLická choroba, akutní koronární příhody

 

SUMMARY

High efficacy (in the prophylaxis and treatment of thromboembolic events) and safety (low risk of bleeding) are essential in the indication of anticoagulant therapy. Both of these aspects depend on the optimal concentration within the therapeutic range, i.e. on a stable and balanced effect during the dose interval. These conditions are very well suited to the pentasaccharide fondaparinux with a long half-life of plasma elimination (17-21 hours) and with little variability of action. The efficacy and safety of fondaparinux has been successfully investigated in the indication of thromboembolic disease prophylaxis (in surgical and internal indications) as well as in the treatment of thromboembolic disease (pulmonary embolism and phlebothrombosis), in the treatment of superficial thrombosis of the stem veins of the lower extremities and in the treatment of acute coronary events. In these indications, fondaparinux has proven itself well, it was either comparatively effective at higher safety (lower incidence of major bleeding), equally safe at higher efficiency (lower incidence of thrombotic complications) or both - more effective and safer (higher overall clinical benefit).

 

Key words

fondaparinux, treatment and prophylaxis, thromboembolic disease, acute coronary events

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM