Postavení inhibitorů Janusových kináz v revmatologii

04/2021

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

V léčbě zánětlivých revmatických onemocnění nastal významný pokrok se zavedením biologických přípravků namířených proti cytokinům a imunitním buňkám. Během posledních let se na podkladě nových poznatků o patogenezi podařilo rozšířit léčebné armamentárium imunitně podmíněných onemocnění o inhibitory Janusových kináz (JAK), které ovlivňují intracelulární signalizaci a tvorbu více cytokinů najednou. Popsány jsou čtyři Janusovy kinázy: JAK1, JAK2, JAK3 a tyrosinkináza 2. Pro léčbu revmatoidní artritidy jsou v současnosti k dispozici čtyři inhibitory JAK, které mají různou selektivitu proti jednotlivým kinázám. Inhibitory JAK mají rychlý nástup účinku, jsou účinné v monoterapii podobně jako v kombinaci s methotrexátem, a u revmatoidní artritidy mají srovnatelnou nebo lepší účinnost než inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru. Inhibitory JAK mají podobný bezpečnostní profil jako biologická léčba, četnější je herpes zoster a opatrnosti je třeba u pacientů se zvýšeným rizikem tromboembolických příhod. V této přehledové práci budou diskutovány schválené inhibitory JAK a nové indikace pro jejich použití (psoriatická artritida a ankylozující spondylitida), některé nadějné inhibitory JAK nové generace a bezpečnostní profil inhibitorů JAK.

 

Klíčová slov

zánětlivá revmatická onemocnění, inhibitory JAK, intracelulární signalizace, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Significant advances have been made in the treatment of inflammatory rheumatic diseases with the introduction of biologics targeting cytokines and immune cells. In recent years, new insights into pathogenesis have led to the expansion of the therapeutic armamentarium of immune-mediated diseases to include Janus kinase (JAK) inhibitors, which affect intracellular signaling and the production of multiple cytokines simultaneously. Four Janus kinases are described: JAK1, JAK2, JAK3 and tyrosine kinase-2. Four JAK inhibitors are currently available for the treatment of rheumatoid arthritis and have different selectivities against each kinase. JAK inhibitors have a rapid onset of action, are effective in monotherapy as well as in combination with methotrexate, and have comparable or better efficacy than tumor necrosis factor inhibitors in rheumatoid arthritis. JAK inhibitors have a similar safety profile to biologic therapy, more common is herpes zoster, and caution is needed in patients at increased risk of thromboembolic events. This review will discuss approved JAK inhibitors and new indications for their use (psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis), some promising new generation JAK inhibitors and the safety profile of JAK inhibitors.

 

Key words

inflammatory rheumatic diseases, JAK inhibitors, intracellular signaling, adverse effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM