Prevence a screening kolorektálního karcinomu v České republice

03/2021

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.1; MUDr. Norbert Král1; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.2,3; Mgr. Ondřej Ngo2,3; PhDr. Karel Hejduk2,3; doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.4

1Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

2Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha

3Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno

4Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

 

SOUHRN

Česká republika zahájila třetí dekádu screeningu kolorektálního karcinomu. Byli jsme druhou zemí na světě, která tento screening zavedla na národní úrovni, hrazený z veřejných prostředků. Nastavili jsme v Evropě zcela jedinečnou spolupráci mezi všeobecnými praktickými lékaři a gastroenterology. Jako jedna z prvních zemí na světě jsme uvedli v roce 2009 do národního programu screeningu hrazenou screningovou kolonoskopii jako volbu, aktuálně od 50. let věku. Od roku 2007 se u nás rozvíjí mezinárodně srovnatelný datový audit screeningu. V roce 2014 jsme zavedli adresné zvaní, i díky kterému se podařilo zvýšit účast ve screeningu nad hranici 35 % u cílové populace. Jako jedna z prvních zemí jsme přešli na imunochemické testy na okultní krvácení do stolice (iTOKS), byť kvalitativní, a později, také na čele pomyslného pelotonu zemí rozvíjejících screening jsme zavedli kvantitativní iTOKS na národní úrovni. O přínosu screeningu kolorektálního karcinomu nikdo (u nás ani ve světě) nepochybuje. Má ze všech screeningových programů (spolu se screeningem děložního hrdla) nejsilnější důkazní základnu, je nejméně kontraverzní a má nejlepší výsledky. Screening, ve kterém u nás hrají klíčovou roli praktičtí lékaři, zásadně přispěl k pozitivním změnám v epidemiologii kolorektálního karcinomu v posledních 20 letech.

 

Klíčová slova

kolorektální karcinom, screening, kvantitativní iTOKS, screeningová kolonoskopie

 

SUMMARY

The Czech Republic has launched the third decade of colorectal cancer screening. We were the second country in the world to introduce this screening at the national level, funded by public funds. We have set up a completely unique collaboration in Europe between general practitioners and gastroenterolgists. In 2009, we were one of the first countries in the world to introduce screening colonoscopy as an option in the national free screening program, currently from the age of 50. Since 2007, we have been developing an internationally comparable data audit of screening. In 2014, we introduced address invittions, which managed to increase the participation in screening above the limit of 35% in the addressed target population. As one of the first countries, we switched to immunochemical tests for occult stool bleeding (iTOKS), although qualitative, and later, also at the head of an imaginary peloton of countries developing screening, we introduced quantitative iTOKS at the national level. No one (in our country or in the world) doubts the benefits of colorectal cancer screening. Of all the screening programs (along with cervical screening), it has the strongest evidence base, is the least controversial, and has the best results. Screening, in which general practitioners play a key role in our country, has fundamentally contributed to positive changes in the epidemiology of colorectal cancer in the last 20 years.

 

Key words

colorectal cancer, screening, quantitative iTOKS, screening, colonoscopy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM