Prevence, časný záchyt a léčba osteoporózy v ordinaci všeobecného praktického lékaře

06/2023

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Osteocentrum, Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Osteoporóza je závažné systémové onemocnění skeletu s velkým medicínským, sociálním i ekonomickým dopadem. Postihuje v ČR více než půl milionu obyvatel a mnohdy uniká diagnóze až do projevů komplikací nebo je diagnostikována pozdě. Zavedení Populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR, který předpokládá aktivní zapojení všeobecných praktických lékařů a registrujících gynekologů nejen do diagnostiky, ale především do léčby, může být rozhodujícím krokem ke zlepšení situace. Terapie osteoporózy je dostupná, hrazená zdravotními pojišťovnami a zrušení preskripčních odbornostních limitů umožní léčbu i všeobecným praktickým lékařům. Antiresorpční léky, kterou jsou většinovým způsobem léčby, mají velmi dobrý terapeutický účinek a minimálně nežádoucích účinků. Volba jednotlivých přípravků musí být individuální a odpovídat klinickým potřebám, komorbiditám a riziku komplikací. Úzká spolupráce mezi lékaři prvního kontaktu a specialisty nepochybně zlepší současnou situaci.

 

Klíčová slova

osteoporóza, léčba, diagnostika

 

SUMMARY

Osteoporosis is a serious systemic skeletal disease with major medical, social, and economic impact. It affects more than half a million people in the Czech Republic and often escapes diagnosis until the manifestation of complications or is diagnosed late. The introduction of the Population program for the early detection of osteoporosis in the Czech Republic, which anticipates the active participation of general practitioners and gynecologists not only in diagnosis but above all in treatment, may be a decisive step towards improving the situation. Osteoporosis treatment is accessible, covered by health insurance, and the removal of prescription specialty limits will enable treatment by general practitioners as well. Antiresorptive medications, as the predominant treatment method, demonstrate excellent therapeutic effectiveness with minimal adverse side effects. The decision regarding each medication should be customized based on clinical needs, comorbidities, and potential complication risks. Close collaboration between primary care physicians and specialists will undoubtedly enhance the current situation.

 

Key words

osteoporosis, diagnostics, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM