Primární chronické žilní onemocnění - diagnostika a léčba

04/2018

Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.

I. interní klinika kardiologickâ LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Primárním chronickým žilním onemocněním nazýváme jakékoliv dlouhodobé morfologické a funkční změny povrchového žilního systému dolních končetin provázené bud' subjektivními potížemi, a/nebo klinickými známkami, které vyžadují vyšetření a/nebo léčbu. Subjektivními potížemi jsou žilní symptomy - žilní bolesti, neklidné končetiny a svalové křeče. Ultrazvukové vyšetření je zlatým diagnostickým standardem. Umožňuje anatomickou lokalizaci patofyziologických změn v jednotlivých segmentech žilního systému a pomáhá lékaři a pacientovi rozhodnout o další léčbě. Nejúčinnější formou konzervativní terapie jsou kompresivní punčochy, protože zlepšují žilní hemodynamiku. Venofarmaka ulevují od řady subjektivních potíží a pomáhají při zmenšování otoku. Jsou vhodným doplňkem kompresivní a režimové léčby. Chirurgická léčba varixů spočívá v odstranění kmene velké a/nebo malé safény a jejich dilatovaných přítoků. V posledních desetiletích se do popředí dostávají miniinvazivní metody - endovenózní tumescentní termální okluze velké a malé safény (laserová, radiofrekvenční nebo párou) a endovenózní netumescentní netermální okluze tkáňovým lepidlem, klasická kompresivní sklerotizace a pěnová kompresivní sklerotizace.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ultrazvukové vyšetření, kompresivní léčba, venofarmaka, skleroterapie, endovenózní léčba

 

SUMMARY

Primary chronic venous disease is any long-term morphological and functional changes in the superficial venous system of the lower limbs accompanied by either subjective problems and/or clinical signs requiring examination and/or treatment. Subjective problems are venous symptoms - venous pain, restless limbs and muscle cramps. Ultrasound examination is the gold standard of diagnosis. It allows anatomical localization of pathophysiological changes in the individual segments of the venous system and helps the physician and the patient to decide on further treatment. The most effective form of conservative therapy is compression stockings because they improve venous hemodynamics. Vein medications alleviate a number of subjective problems and help reduce swelling. They are a suitable supplement for compression and treatment regimens. Surgical treatment of varicose veins is to remove the large and / or small saphenous strains and their dilated inflows. In the last decades, miniinvasive methods - endovenous tumescent thermal occlusion of large and small saphenous (laser, radiofrequency or vapor) and endovenous non-tumor non-thermal occlusion with tissue glue, classical compression sclerosis and foam compressive sclerosis, are at the forefront.

 

KEY WORDS

ultrasound examination, compressive therapy, venoactive drugs, sclerotherapy, endovenous therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM