Principy bezpečné antikoagulační léčby, nejen u seniorů

04/2019

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.1; prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.2

1 II. interní klinika kardioLogie a angioLogie 1. LF UK a VFN, Praha

2 FarmakoLogický ústav 3. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Starší nebo fragiLní nemocní mají obykLe vyšší riziko vzniku fibriLace síní, jsou tedy ohroženi častěji systémovou emboLizací, mají i zvýšené riziko žiLní tromboemboLie. Jsou proto často kandidáty dLouhodobé antikoaguLační medikace a tvoří většinu a nti koagu La n ci i Léčených nemocných. Pro tyto pacienty je typická snížená těLesná hmotnost, omezené renáLní funkce a mnohočetné komorbidity (spojené s podáváním řady daLších Léků). Přímá peroráLní antikoaguLancia (direct oraL anticoaguLants, DOAC) registrovaná v České repubLice - dabigatran, rivaroxaban, apixaban a edoxaban - jsou v řadě těchto indikací příznivou aLternativou dříve dominujícímu warfarinu. Jejich výhodou je, že nemusí být pravideLně Laboratorně monitorována a jsou považována za bezpečnější, zejména pro výrazné snížení rizika vzniku intrakraniáLní hemoragie. Každý Lék ze skupiny těchto přímých peroráLních antikoaguLancií má určitá specifika pLynoucí z farmakoLogických vLastností, případně výsLedků registračních studií, takže se Lze individuáLně rozhodnout pro optimáLní antikoaguLační strategii.

Posuzování benefitu a rizika antikoaguLační Léčby je u starších nemocných sLožité, aLe je nutno je provádět pravideLně a častěji než u mLadších pacientů.

 

Klíčová slova

antitrombotická Léčba, staří nemocní, přímá peroráLní antikoaguLancia

 

SUMMARY

Elderly or fragile patients have a high risk of atrial fibrillation, a high risk of systemic embolism, as well as a high risk of venous thromboembolism. They are therefore often candidates for long-term anticoagulation medication. Fragile patients are characterized by reduced body weight, limited renal function, and multiple comorbidities (associated with many co-medications). Direct oral anticoagulants (DOAC, resp. non-vitamin K antagonist oral anticoagulants, NOAC) registered in the Czech Republic - dabigatran, rivaroxaban, apixaban and edoxaban - are good alternatives to the warfarin in many indications. Their great advantage is that they do not need to be regularly monitored on a laboratory basis and are considered to be safer, especially due to the significant reduction of the risk of intracranial haemorrhage. Each drug in the group of direct oral anticoagulants has some specificity resulting from pharmacological properties or the results of registration studies, so it is possible to individually determine an optimal anticoagulation strategy.

Consideration of benefit and risk is often complicated in elderly patients, but this should be done repeatedly during the therapy to maintain the safety of medication.

 

Keywords

antithrombotic therapy, elderly patients, direct oral anticoagulants

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM