Přínos antifibrotik v léčbě pacientů s non-IPF fibrotizujicími intersticiálními plicními procesy

04/2021

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Pneumologická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

V léčbě idiopatické plicní fibrózy mají antifibrotika nezastupitelnou úlohu již desátým rokem. Postupem času se ukazuje, že účinek této skupiny léčiv není omezen jen na idiopatickou plicní fibrózu, ale vztahuje se i na jiná onemocnění charakterizovaná v čase progredující fibrotickou přestavbou plicní tkáně. Nintedanib je v České republice registrován pro léčbu dospělých se systémovou sklerodermií a intersticiálním plicním postižením a pro léčbu dospělých s chronickými fibrotickými intersticiálními plicními procesy s progresivním fenotypem. Pirfenidon je testován v rámci klinických studií v podobných indikacích, včetně neklasifikovatelné plicní fibrózy. Předmětem klinických studií je také možné využití obou antifibrotik v léčbě plicního postižení vzniklého v souvislosti s nemocí covid-19. Sdělení shrnuje informace o probíhajících výzkumech a možném dalším využití antifibrotik.

 

Klíčová slova

progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy, pirfenidon, nintedanib, covid-19, idiopatická plicní fibróza

 

SUMMARY

Antifibrotics have played an irreplaceable role in the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis for ten years. Over time, it has been shown that the effect of this group of drugs is not limited to idiopathic pulmonary fibrosis, but also applies to other diseases characterized by time-progressive fibrotic remodeling of lung tissue. Nintedanib is registered in the Czech Republic for the treatment of adults with systemic scleroderma and interstitial lung disease and for the treatment of adults with chronic fibrotic interstitial lung diseases with a progressive phenotype. Pirfenidone is being tested in clinical trials in similar indications, including unclassifiable pulmonary fibrosis. The subject of clinical studies is also the possible use of both antifibrotics in the treatment of pulmonary involvement caused by COVID-19. The manuscript summarizes information on ongoing research and possible further uses of antifibrotics.

 

Key words

progressive fibrosing interstitial lung diseases, pirfenidone, nintedanib, COVID-19, idiopathic pulmonary fibrosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM