Přínos přípravků proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru v oftalmologii

02/2018

MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO

Oční klinika LF MU a FN, Brno

 

SOUHRN

Přípravky proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) patří mezi nejnovější léčbu v oftalmologii. Využívají se v léčbě vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace, léčbě diabetického makulárního edému, makulárního edému následkem okluze retinální žíly a k terapii sekundárních choroidálních neovaskularizací při patologické myopii nebo u jiných onemocnění. V současné době jsou dostupné dva přípravky - ranibizumab (Lucentis, Novartis) a aflibercept (Eylea, Bayer). Ranibizumab je rekombinantní humanizovaný fragment monoklonální protilátky proti VEGF. Aflibercept je fúzní protein, který se skládá s extracelulárních domén humánního receptoru VEGF 1 a 2 a fragmentu humánního imunoglobulinu G (tzv. falešný receptor). Oba přípravky redukují proliferaci endotelových buněk, snižují vaskulární permeabilitu cév a blokují tvorbu nových cév. Látky se aplikují v lokální anestezii do sklivce, nutná je opakovaná aplikace. Léčba je hrazena ze zdravotního pojištění a je soustředěna ve specializovaných centrech.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ranibizumab, aflibercept, vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace, diabetický makulární edém, okluze retinální žíly, neovaskulární choroidální membrána

 

SUMMARY

Anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) preparations are among the latest ophthalmic treatments. These preparations are used in the treatment of wet form of age-related macular degeneration, treatment of diabetic macular edema, macular edema due to retinal vein occlusion, and treatment of secondary choroidal neovascularization in pathological myopia or other diseases. Currently two preparations are available - ranibizumab (Lucentis, Novartis) and aflibercept (Eylea, Bayer). Ranibizumab is a recombinant humanized monoclonal antibody fragment against VEGF. Aflibercept (Eylea, Bayer) is a fusion protein consisting of extracellular domains of human VEGF receptor 1 and 2 and a human IgG fragment (the so-called false receptor). Both preparations reduce the proliferation of endothelial cells, reduce vascular permeability of the vessels, and block the formation of new blood vessels. Substances are applied in topical anesthesia to the vitreous body, repeated application is necessary. The treatment is covered by health insurance and is concentrated in specialized centres.

 

KEY WORDS

ranibizumab, aflibercept, wet form of age related macular degeneration, diabetic macular oedema, retinal vein occlusion, neovascular choroidal membrane

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM