Přínos tofacitinibu v léčbě ulcerózní kolitidy u pacientů po předchozím selhání anti-TNF – α terapie – kazuistika

03/2023

MUDr. Lenka Nedbalová

IBD centrum a Gastroenterologie Turnov, Krajská nemocnice Liberec

 

SOUHRN

Výsledky studií OCTAVE a na ně navazující klinická praxe prokazují, že ideální indikací pro terapii tofacitinibem jsou pacienti se středně těžkou až těžkou formou ulcerózní kolitidy verifikovanou koloskopicky a biopticky, u kterých došlo k selhání konvenční terapie a alespoň jednoho biologického přípravku. V udržovací léčbě pokračujeme u pacientů, u nichž byla navozena odpověď na léčbu. V případě ztráty odpovědi je vhodná intenzifikace léčby. V naší kazuistice chceme ukázat nejen velmi dobrý krátkodobý, ale i dlouhodobě trvající účinek terapie tofacitinibem po selhání terapie inhibitory TNF- α. V průběhu léčby jsme docílili remise bez systémových kortikosteroidů. Pokud je tofacitinib podáván jako terapie třetí nebo čtvrté volby, jeho účinnost významně klesá.

 

Klíčová slova

tofacitinib, ulcerózní kolitida, biologická terapie, JAK inhibitor, remise, exacerbace, rescue terapie, OCTAVE studie

 

SUMMARY

The results of the OCTAVE studies follow on clinical practice prove an ideal indicator for tofacitinib therapy in patients with moderate or severe form ulcerative colitis, who were verifying by colonoscopy with taking biopsy, who have failed in basic therapy and has not responded to one biological medication at least. We continue a maintenance treatment in patients, which a response to the treatment was induced. In case of loss of a response to the treatment, intensification treatment is adequate choice. In our case study, we would like to present short-term, but also long-term effects of tofacitinib therapy after failure of anti-TNF- α therapy. We have reached corticosteroid-free remission by the treatment. If tofacitinib is used as third or fourth-line therapy, its efficiency significantly decreases.

 

Key words

tofacitinib, ulcerative colitis, biological therapy, JAK inhibitor, remission, exacerbation rescue therapy, OCTAVE studies

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM