Přístup k pacientovi s obtížně léčitelnou hypertenzí

02/2018

Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Obtížně léčitelná hypertenze není jasně definovaný pojem. Příčinou obtížného dosažení cílových hodnot krevního tlaku může být nediagnostikovaná sekundární etiologie hypertenze. Další možností je pseudorezistence, která může být způsobena nesprávnou technikou měření krevního tlaku, panickými atakami či nespoluprací (non-adherencí k léčbě) pacienta. Bohužel není výjimkou, že problém je na straně lékaře: nesprávně zvolená léková kombinace, příliš složité dávkovací schéma, chybění diuretika v léčbě, nedostatečná motivace pacienta. K úspěchu léčby pomáhá zjednodušení léčebného schématu. Preferujeme léky s dlouhým biologickým poločasem eliminace podávané jedenkrát denně a fixní lékové kombinace. Pokud se nedaří dosáhnout cílových hodnot krevního tlaku, je na místě vyšetření nemocného ve specializované hypertenzní poradně.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

obtížně léčitelná hypertenze, fixní lékové kombinace, kombinační léčba hypertenze, non-compliance

 

SUMMARY

Difficult-to-control arterial hypertension is not clearly defined health problem. The reason for difficulty to reach target blood pressure might be an undiagnosed secondary cause of hypertension. Other reasons are pseudo-resistance, caused by incorrect blood pressure measurement, panic attacks or patient's non-compliance. Unfortunately, relatively often is problem on the physician side: improper drug combination, too complicated dosing schema, missing diuretic in combination therapy and low patient's motivation to treatment. To achieve blood pressure control we should simplify therapy. We prefer drugs with long elimination half-life administered once daily and fixed drug combination. In some cases is possible to refer patients to specialized hypertension centers.

 

KEY WORDS

difficult-to-control arterial hypertension, fixed dosed combination, combination treatment of arterial hypertension, non-compliance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM