Problematika moderní pneumoonkologické léčby v ČR k 1. 8. 2020

05/2020

MUDr. Daniel Krejčí

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Úhrada pembrolizumabu v kombinaci s chemoterapií do první linie léčby plicního karcinomu k 1. 8. 20201 opět přiblížila terapii plicního karcinomu v České republice směrem k mezinárodním standardům. Také využití paralelního sekvenování přispělo ke schválení celé řady nových kinázových inhibitorů u nemalobuněčného plicního karcinomu. Pneumoonkologie je progresivní obor zabývající se komplexní onkologickou, podpůrnou i paliativní terapií nemocných s karcinomem plic a mediastina.

 

Klíčová slova

imunoterapie, plicní karcinom, mutace, paliativní terapie

 

SUMMARY

Reimbursement of pembrolizumab in combination with chemotherapy in the first line treatment of lung cancer to date 1. 8. 2020 has moved Czech guidelines towards international standards. Use of next generation sequencing also encouraged the approval of plenty new kinase inhibitors in lung cancer. Pneumonology is a very progressive field dealing with complex oncological, supportive and palliative care of lung cancer patients.

 

Key words

immunotherapy, lung cancer, mutation, palliative care

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM