Proč volit fixní lékové kombinace antihypertenziv a statinu v ambulantní praxi?

02/2022

Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Cílem léčby hypertenze a dyslipidemie je snížit celkové kardiovaskulární riziko. Míra celkového rizika je určena kombinací celé řady faktorů, a je tedy logické, že ovlivněním několika rizikových faktorů současně je šance na úspěch větší. V rámci léčby chronických onemocnění je častým problémem na straně pacienta dlouhodobá neuspokojivá perzistence k léčbě a zároveň na straně lékaře klinická inercie. V tomto článku shrnujeme současná data o kontrole hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a o vlivu použití fixních lékových kombinací (především kombinací antihypertenziva a statinu) na morbiditu a mortalitu.

 

Klíčová slova

fixní lékové kombinace, kardiovaskulární prevence, statin, antihypertenzivní léčba, kardiovaskulární riziko

 

SUMMARY

The goal of hypertension and dyslipidemia treatment is to reduce global cardiovascular risk. The extent of the overall risk is determined by a combination of a number of factors - so logically by addressing several risk factors at one time has a greater chance of success. In the management of chronic diseases, a common problem on the part of the patient is long-term unsatisfactory persistence to treatment, and at the same time, on the part of the physician, clinical inertia. In this article, we summarize the existing data on the control of major cardiovascular risk factors and the impact of the use of fixed drug combinations (especially antihypertensive/statin combinations) on morbidity and mortality.

 

Key words

fixed dose combination, cardiovascular prevention, statin, antihypertensive treatment, cardiovascular risk

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM