Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D

06/2023

 

Profesor MUDr. David Karásek, Ph.D., se narodil 26. června 1972 v Přerově. Všeobecné lékařství studoval na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1990-1996. Po promoci nastoupil na III. interní kliniku – kliniku nefrologie, revmatologie a endokrinologie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se kterou je spojen celý jeho profesní život.

V roce 1999 složil s pochvalou atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně a následně v roce 2004 s pochvalou atestaci z endokrinologie. V témže roce obhájil disertační práci na téma Endoteliální dysfunkce v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidemií. V následujícím roce získal specializovanou způsobilost v oboru vnitřní lékařství. Od roku 2009 pracuje jako zástupce přednosty pro léčebnou péči III. interní kliniky LF UP a FN Olomouc. V roce 2010 absolvoval odbornou stáž v Section on Medical Neuroendocrinology, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health v Bethesdě a v dalším roce úspěšně obhájil habilitační práci na téma Asociace hyperlipoproteinémií s ukazateli časné aterosklerózy, endoteliální dysfunkce a adiponektinem. V roce 2013 složil atestaci z diabetologie a byl jmenován vedoucím lékařem Diabetologického centra FN Olomouc. V roce 2020 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství.

Výzkumná problematika profesora Karáska je zaměřena zejména na problematiku dyslipidemií, metabolického syndromu, inzulinové rezistence, viscerální obezity a jejich vztahu k časnému kardiovaskulárnímu postižení. Byl hlavním řešitelem projektu IGA MZ ČR NS/10284-3 Dyslipidemie a prehypertenze – asociace dyslipidemických fenotypů s výskytem prehypertenze. Asociace prehypertenze s markery inzulinové rezistence, zánětu, endoteliální dysfunkce, trombózy a subklinické aterosklerózy, hlavním řešitelem projektu AZV NV18-01-00139 Gestační diabetes mellitus – podíl hormonů enteroinzulární osy, vybraných adipokinů a střevní mikroflóry na vznik jeho různých fenotypů. Spolupracoval na řadě dalších projektů, např. IGA-MZ-ČR NB/6563-3: Familiární kombinovaná hyperlipidemie: korelace genetických (DNA) a biochemických markerů s morfologickými znaky časné aterosklerózy a IGA-MZ-ČR NR/9068-3 Klasifikace dyslipidemií založená na koncentraci apolipoproteinu B a triglyceridů. Asociace dyslipidemických fenotypů s ukazateli inzulinové rezistence, zánětu, trombózy, subklinické a klinické aterosklerózy a s vybranými DNA markery. Podílel se i na řešení vědecko-výzkumného záměru MŠMT č. 151100005 Molekulární poruchy sacharidového a lipidového metabolismu při vzniku, vývoji a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Kromě toho se významně podílí také na vědecko-výzkumné aktivitě FN Olomouc jako hlavní řešitel několika start-up grantů a mnoha grantů Interní grantové agentury LF UP Olomouc. V současné době je hlavním řešitelem a koordinátorem start-up grantu Podíl adipokinů a inkretinů v patogenezi vybraných metabolických a autoimunitních onemocnění.

 

Profesor Karásek je autorem či spoluautorem více než 140 publikací v recenzovaných odborných časopisech, z toho 60 publikací vyšlo v časopisech s IF. Je prvním autorem celkem 55 článků, z toho 17 bylo publikováno v impaktovaných časopisech. Je autorem či hlavním spoluautorem čtyř monografií, podílel se také na přípravě několika kapitol do učebnic a dalších odborných knih. Za svoji vědecko-výzkumnou činnost obdržel řadu ocenění České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České společnosti pro aterosklerózu a České diabetologické společnosti ČLS JEP. Za projekt s názvem Klasifikace dyslipidemií založená na koncentraci apolipoproteinu B a triglyceridů. Asociace dyslipidemických fenotypů s ukazateli inzulinové rezistence, zánětu, trombózy, subklinické a klinické aterosklerózy a vybranými DNA markery získal v roce 2009 Cenu ministryně zdravotnictví ČR za výzkum a vývoj. Za monografii Moderní farmako terapie autoimunitních chorob získal v roce 2015 druhou cenu České internistické společnosti a Cenu děkana LF UP v Olomouci. Cenu děkana za významnou publikační činnost obdržel také v letech 2017, 2018 a 2022. V roce 2018 získal Cenu profesora Syllaby, kterou uděluje Česká diabetologická společnost ČLS JEP. V témže roce bylo panu profesorovi Karáskovi uděleno Čestné uznání rektora UP Olomouc za monografii Diabetická dyslipidemie. Čestné uznání rektora UP v Olomouci získal pan profesor Karásek spolu s dalšími autory také v roce 2021, a to za rozsáhlou a velmi podrobně koncipovanou monografii Základy diferenciální diagnostiky ve vnitřním lékařství. Tato významná ocenění svědčí o jeho vynikající vědecko-výzkumné činnosti s mimořádným dopadem na řešení závažných interních chorob, endokrinologických poruch a diabetu, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Profesor Karásek je členem výboru České společnosti pro aterosklerózu a aktivně se podílí na činnosti České internistické společnosti ČLS JEP, České diabetologické společnosti ČLS JEP, České endokrinologické společnosti ČLS JEP, České obezitologické společnosti ČLS JEP a European Atherosclerosis Society. Jeho odborný profil dokresluje členství v redakční radě několika časopisů – Vnitřní lékařství, Farmakoterapeutická revue, Hypertenze a kardiovaskulární prevence, Diabetologie metabolismu endokrinologie a výživa. O j eho vynikajících znalostech, odborných kvalitách a mimořádném přehledu v celém širokém oboru interny snad nejlépe svědčí to, že pracuje jako výkonný šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství. Dlouhodobě, již od roku 2009, pracuje také v Lékové komisi FN Olomouc. Od roku 2020 je členem panelu P01-Metabolické a endokrinní choroby Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

 

 

 

Profesor Karásek je velmi aktivní v pregraduální i postgraduální výuce. Je členem zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku z vnitřního lékařství pro LF UP Olomouc i pro LF Ostravské univerzity. V rámci postgraduální výuky na III. interní klinice LF UP se podílí na organizaci stáží pro lékaře, kteří se připravují k získání specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie a diabetologie. Participuje také na konání předatestačních kurzů pro tyto obory a je členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru vnitřní lékařství a členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru endokrinologie a diabetologie. Dále je členem zkušební komise pro aprobační zkoušky v oboru vnitřní lékařství a členem akreditační komise pro specializační vzdělávání v endokrinologii a diabetologii. Profesor Karásek je členem oborové rady doktorského studijního programu vnitřní nemoci na LF Univerzity Palackého v Olomouci a externím členem oborové rady doktorského studijního programu vnitřní nemoci na LF Masarykovy univerzity v Brně. V rámci doktorského studijního programu LF UP Olomouc působí v současné době jako školitel několika studentů v doktorském programu, z nichž dva již studium absolvovali a úspěšně obhájili disertační práci.

Pana profesora Karáska jsem poznal jako velmi skromného člověka, který úspěchy, kterých dosáhl, často bagatelizuje a nerad o nich mluví, i když je nepochybně jedním z publikačně nejaktivnějších a nejúspěšnějších klinicky orientovaných pracovníků fakulty a nemocnice. Díky svým znalostem a přehledu se dokáže v řešené problematice velmi dobře zorientovat a najít „slepá“ místa, kterým se pak věnuje. Bylo mi neobyčejnou ctí, že jsem společně s panem profesorem Karáskem mohl po dobu osmi let vést III. interní kliniku. Jeho názoru jsem si velmi vážil a vždy jsem jej respektoval. Spolupracovali jsme velmi úzce a jsem hrdý na to, že naše vzájemná spolupráce přerostla v osobní přátelství. Mohu zcela zodpovědně prohlásit, že jej považuji za následníka „velkých profesorů encyklopedistů“. Má skutečně obdivuhodný přehled ve všech oborech vnitřního lékařství, vynikající manažerské schopnosti a koncepční myšlení. Je nejen vynikajícím internistou, ale také vynikajícím primářem kliniky, který se těší přirozené autoritě. Mladší kolegy vede systematicky a velmi pečlivě, je vždy připraven je vyslechnout a ochotně jim pomoci. Profesor Karásek je respektován nejen kolegy na svém mateřském pracovišti, ale pro své názory a postoje se těší také všeobecnému respektu a pevné pozici ve Fakultní nemocnici i na Lékařské fakultě UP. Jeho názor na konkrétní problém je vždy vítán a přispívá k racionálnímu řešení.

Prof. Karásek má řadu zájmů a koníčků, kterým se věnuje, pokud mu to jeho pracovní vytížení umožní. Je nadšeným cestovatelem a zaníceným čtenářem. Má neuvěřitelné všeobecné znalosti a mimořádný přehled v mnoha oblastech od historie po umění a také vnikající paměť. Je proto velmi dobrým a zábavným společníkem, který může diskutovat prakticky o jakémkoliv tématu. Věnuje se také sportovním aktivitám, zejména turistice a cyklistice. Rodina a rodinné zázemí jsou pro pana profesora Karáska mimořádně důležité a představují základní pilíř jeho života. Velkou oporou je mu jeho manželka, paní doc. MUDr. Eva Karásková, Ph.D., která je přednostkou Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci. Mají spolu dva skvělé syny, staršího Davida, který studuje ekonomii, a mladšího Tomáše, který pokračuje ve šlépějích svých rodičů. Závěrem musím zdůraznit, že pan profesor Karásek nedávno oslavil své 50. narozeniny, a je tedy teprve v polovině své profesní kariéry. S vědomím toho, co všechno už dokázal, se můžeme jen těšit na výsledky jeho další klinické, pedagogické a vědeckovýzkumné práce, které nepochybně přispějí k rozvoji poznání ve vnitřním lékařství, endokrinologii a diabetologii.

 

Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Proděkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci