Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

05/2019

 

Ne vždy byla hematologie v popředí odborného medicínského zájmu, tak jak je tomu dnes. Jednalo se o obor, který byl vnímán jako okrajový, spíše spojený s transfuzí krve a s nezbytným laboratorním zázemím v podobě parametrů krevního obrazu, orientačních testů krevního srážení a imunohematologie dotýkající se krevních skupin. Byl součástí vnitřního lékařství, pediatrie, laboratorní medicíny bez stratifikovaného zaměření. Jeho vývoj se však urychlil v souvislosti s novými poznatky, automatizací, sofistikovaným náhledem a jejich praktickým využitím. Nebylo by tomu tak samozřejmě, pokud by základní hybnou silou nebyly osobnosti, které za prudkým rozvojem klinické hematologie stály. Jednou z nich je i letošní laureát Purkyňovy ceny ČLS JEP prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. - profesor I. interní kliniky - kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze, emeritní primář Centrálních hematologických laboratoří Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN v Praze, zakladatel Trombotického centra 1. LF a VFN v Praze, předtím primář oddělení Klinické hematologie Krajské nemocnice v Ústí nad Labem (1966-1980) s medicínskou praxí bezmála 55 let.

Jan Kvasnička se narodil 20. července 1943 v Praze. V roce 1960 maturoval na Gymnáziu Botičská v Praze 2 a v roce 1966 promoval na 3. LF UK v Praze. V roce 1969 získal atestaci z vnitřního lékařství I. stupně, v roce 1973 nástavbovou atestaci z hematologie a transfuzní služby a v roce 1998 atestaci z vnitřního lékařství II. stupně. Vědecké hodnosti CSc. pro obor vnitřní lékařství dosáhl v roce 1986 a vědecké hodnosti DrSc. pro obor vnitřní lékařství v roce 2000. Doktor Kvasnička se habilitoval v oboru vnitřní lékařství v roce 1988 a v roce 2002 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství Univerzity Karlovy v Praze.

Pan prof. Kvasnička je zakladatelem a nyní již čestným předsedou České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, emeritním předsedou Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP, čestným členem České kardiologické společnosti, České hematologické společnosti ČLS JEP, Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP, České angiologické společnosti ČLS JEP, Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP, Spolku slovenských lékařů v Bratislavě, Společnosti bavorských internistů v Mnichově, Slovenské společnosti pro trombózu a hemostázu, dále je členem Americké hematologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu, Evropské hematologické asociace a Evropské aliance pro trombózu a hemostázu.

Projekt trombotických center, u jehož zrodu prof. Kvasnička stál, vedl k vytvoření sítě pracovišť zajišťujících plošnou prevenci a léčbu tromboembolické nemoci. Zajišťoval navíc úzkou mezioborovou spolupráci, především s chirurgickými obory, kde je třeba vyzvednout spolupráci s prof. MUDr. Zdeňkem Krškou, DrSc. Součástí těchto aktivit je stálá aktualizace odborných doporučení v podobě publikací a přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Spolu s prof. F. Bachmannem, prof. J. H. Chesebro, prof. Y. Nemersonem, prof. C. Patrono a prof. M. Aschermannem pořádal prof. Kvasnička postgraduální mezinárodní kurs Evropské kardiologické společnosti a České kardiologické společnosti pro kardiology - „Trombóza“ v Třešti u Jihlavy (1997) a působil jako expert Evropské kardiologické společnosti při přípravě Doporučení protidestičkové léčby u nemocných s aterosklerotickými kardiovaskulárními chorobami (European Heart Journal, 2004).

Svoje organizátorské schopnosti využil dr. Kvasnička jako hlavní odborník MZ ČR pro obor hematologie a transfuzní služby do roku 1992. V této funkci byl také iniciátorem automatizace v hematologických laboratořích a v 80. letech se navíc zasloužil o celostátní vybavení transfuzní služby pro zajištění detekce hepatitid a viru HIV.

Profesor Kvasnička je autorem nebo spoluautorem řady metodických pokynů a doporučení zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu krvácivých a trombotických stavů. Publikoval dosud 2 monografie, 39 kapitol v monografiích, 3 učební texty, 259 původních prací, z toho 53 v časopise s IF, 17 odborných přehledných článků, 97 abstrakt ze zahraničních kongresů, 325 přednášek, citační ohlas podle WOS 1147, H-index 18.

Byl vedoucím řešitelem proběhlých šesti grantových úkolů MZ ČR a FMTIR Praha 1985-2003 (hodnocení 3x A, 3x B) a v současnosti je hlavním řešitelem RVO Ministerstva zdravotnictví ČR MZ VFN 64165, který je zaměřený na diagnostiku a léčbu dědičně podmíněných chorob. Sám vede výzkum zaměřený na dědičné trombofilie.

Bohatá je i pedagogická činnost prof. Kvasničky. Podílí se na výuce studentů medicíny 1. LF UK v 2., 5. a 6. ročníku, je školitelem doktorských prací pro obor fyziologie a patofyziologie a experimentální chirurgie 1. LF UK v Praze (devět jeho studentů již získalo titul CSc. nebo Ph.D.).

Za svou práci byl oceněn řadou cen odborných společností. Získal cenu České hematologické společnosti ČLS JEP (1980), Prusíkovu cenu (1998) a v roce 2000 cenu České internistické společnosti ČLS JEP. Jako oblíbený řečník byl vyzván k přednesení Thomayerovy přednášky (1998), Luklovy přednášky (2008), Huleho přednášky (2010), Jeseniovy přednášky (2012), Rokitanského přednášky (2013), Heřmanského přednášky (2016) a Slavnostní přednášky XXV kongresu České internistické společnosti ČLS JEP v roce (2018).

K dalším oceněním prof. Kvasničky za odbornou a vědeckou činnost patří Zlatý odznak Společnosti bavorských internistů (Mnichov 1993), Zlatá medaile Slovenské lékařské společnosti (Bratislava 2004), Pamětní medaile k 90. výročí Spolku slovenských lékařů v Bratislavě (2010), Zlatá pamětní medaile ke 150. výročí založení Spolku českých lékařů v Praze (2012), Zlatá medaile České lékařské společnosti JEP (Praha 2013), Čestná plaketa T. R. Niederlanda Slovenské lékařské společnosti (2014), Bronzová medaile Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině (2016), Cena za celoživotní přínos kardiologii České kardiologické společnosti (Brno 2018), Stříbrná medaile Univerzity Karlovy v Praze (2018) a letos Purkyňova cena České lékařské společnosti JEP (Libochovice 2019).

Největším oceněním laureáta jsou ale výsledky jeho práce, které zahrnují velice široké spektrum odborného zaměření v hematologii, transfuzní medicíně a kardiologii. Zde byl nejen průkopníkem nových směrů vývoje, ale i tím, kdo bezprostředně stál za jejich prosazením do života. Vedle toho dokázal nadchnout pro tyto aktivity také svoje spolupracovníky, kterým byl radou i pomocnou rukou vždy nablízku. Jsem rád a bylo mi potěšením, že se mi dostalo příležitosti s prof. Kvasničkou spolupracovat a podílet se na některých aktivitách společného odborného zájmu.

Odhlédneme-li od odborných a profesních kvalit, je prof. Kvasnička v běžném životě oporou nejen svému pracovišti, ale i své rodině. Náhlá a tragická ztráta staršího syna Jana, nadějného gynekologa a již otce velké rodiny s třemi dětmi, byla obrovskou ránou, která jej hluboce zasáhla. S o to větší vervou se věnuje svým pěti vnoučatům. Nejstarší vnuk Jan již nyní pokračuje v lékařské tradici, kterou předtím nastoupili i oba synové profesora Kvasničky - mladší syn Tomáš je docentem vnitřního lékařství a převzal vybudované Trombotické centrum 1. LF a VFN v Praze. Ve všem konání pomáhá prof. Kvasničkovi již 51 let jeho paní Naďa, která mu vytváří pevné rodinné zázemí a umožňuje, aby se stále naplno věnoval svým životním cílům.

Pan profesor Kvasnička je nejen skvělým odborníkem, učitelem, vědeckým pracovníkem a organizátorem, ale i významnou osobností, která se zasloužila o zajištění a růst oboru klinické hematologie a trvale pečuje a chrání jeho dosažené výsledky a zasazuje se o to, aby se dále rozvíjely.

 

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.