Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.

02/2020

 

Arteriální hypertenze není samostatným atestačním oborem, jedná se však o nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému s prevalencí v dospělé populaci 35-40 %. Znamená to, že jen v České republice máme kolem 2 milionů osob trpících vysokým krevním tlakem. Arteriální hypertenze je typickým multidisciplinárním oborem vnitřního lékařství a kardiologie, zasahujícím navíc do řady dalších oblastí, jako je pediatrie, endokrinologie, diabetologie, nefrologie, neurologie, farmakologie či psychiatrie. V České republice má výzkum a léčba hypertenze mnohaletou tradici díky osobnostem typu prof. Vančury, prof. Broda, prof. Horkého či prof. Widimského seniora. A mohli bychom jmenovat řadu dalších významných lékařů, to však není záměrem tohoto textu.

Mezi významné lékaře zaměřující se na širokou problematiku arteriální hypertenze patří i prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc., vedoucí Centra pro hypertenzi III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současný předseda České společnosti pro hypertenzi.

Jiří Widimský se narodil 10. května 1956, tedy 11 let a 1 den po skončení 2. světové války. V roce 1975 maturoval s vyznamenáním na prestižním pražském gymnáziu Budějovická. Poté úspěšně absolvoval studium medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1975-1981 a promoval v červenci 1981. Již během studií pracoval Jiří Widimský pod vedením svého učitele prof. Karla Horkého v laboratořích III. interní kliniky na problematice endokrinní a esenciální hypertenze. Tato aktivita vedla i k účasti na studentských vědeckých konferencích. V roce 1980 se Jiří Widimský umístil na druhém místě na celostátní vědecké konferenci v Československu a postoupil do mezinárodní soutěže.

Po promoci a po skončení následné jednoroční vojenské prezenční služby nastoupil v roce 1982 jako vědecký aspirant na III. interní kliniku, kde pracoval jednak na klinických odděleních a jednak se dále věnoval vědecké práci v laboratořích III. interní kliniky pod vedením prof. Horkého.

V roce 1984 úspěšně složil atestaci z vnitřního lékařství I. stupně. Vědecká aktivita v laboratořích III. interní kliniky vedla kromě některých publikací i k získání první ceny na prestižní vědecké konferenci v Berlíně (sympozium mladých kardiologů střední a východní Evropy) v roce 1986.

Díky svým vědeckým aktivitám získal dr. Widimský pozvání do výzkumného kanadského centra v Montrealu (Clinical Research Institut of Montreal, ředitel prof. Marc Cantin), kde pracoval v laboratoři prof. Otto Kuchela v problematice natriuretických peptidů od prosince 1987 do prosince 1989. Během této dvouleté periody se podařilo dr. Widimskému publikovat řadu prací v prestižních časopisech jako American Journal of Physiology, Peptides či další.

Po návratu z Kanady - těsně po sametové revoluci - nastoupil dr. Widimský nazpět na III. interní kliniku do pozice sekundárního lékaře. V roce 1990 úspěšně složil atestaci z vnitřního lékařství II. stupně. V roce 1991 Jiří Widimský sepsal dizertační práci na téma Atriální natriuretický faktor - kinetika a potenciální úloha u různých experimentálních a klinických stavů - s následnou úspěšnou obhajobou a získáním titulu kandidáta lékařských věd v roce 1992. O rok později se stal dr. Widimský asistentem III. interní kliniky 1. LF UK v Praze.

Habilitační práci sepsal v roce 1996 a o rok později se stal docentem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současný zájem o vnitřní lékařství, endokrinologii a kardiologii přivedl Jiřího Widimského k úspěšnému složení atestace z kardiologie v roce 1998.

V témže roce se stává vedoucím oddělení C III. interní kliniky a o rok později zakládá doc. Widimský spolu s prof. Horkým Centrum pro hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, což bylo první centrum tohoto typu v České republice. Široké aktivity centra vedly k podrobnému každoročnímu vyšetřování stovek nemocných s těžkou hypertenzí z různých oblastí České republiky. Centrum pro hypertenzi získalo jako první v České republice mezinárodní uznání Centrum excelence (Hypertension Excellence Centre) Evropské společnosti pro hypertenzi.

V roce 1999 byl doc. Widimský jedním ze zakladatelů samostatné České společnosti pro hypertenzi a začal pracovat ve výboru této společnosti ve funkci sekretáře. Ve stejném roce byl ustaven organizační výbor mezinárodního kongresu Hypertension Prague 2002 (vrcholná akce International and European Society of Hypertension) a doc. Widimský se stal jeho členem. Široké aktivity tohoto výboru vedly k úspěšné organizaci kongresu Hypertension Prague v Kongresovém centru v Praze za rekordní účasti téměř 8 000 osob z celého světa. S nadsázkou se dá říci, že se podařilo úspěšně zorganizovat „mistrovství světa v hypertenzi“.

V roce 2006 proběhlo úspěšné jmenovací řízení a doc. Widimský se stal profesorem v oboru vnitřní lékařství.

Ve stejném roce se stává prof. Widimský předsedou České společnosti pro hypertenzi a pracuje v této funkci po dvě období do roku 2011. Od roku 2006 pracuje prof. Widimský rovněž ve výboru České internistické společnosti a posléze se stává prvním místopředsedou. První místo ve volbách do výboru České společnosti pro hypertenzi v roce 2017 vyústilo v další funkční období prof. Widimského ve funkci předsedy této společnosti.

Zájem dr. Widimského o širokou klinickou problematiku hypertenze vedl k organizaci sympozia Arteriální hypertenze, současné klinické trendy v roce 2002 v Novoměstské radnici v Praze za účasti téměř 400 osob. Podařilo se založit tradici a v letošním roce, nebýt současné pandemie koronavirem, by byl organizován již 18. ročník této akce, na kterou se sjíždějí účastníci i z Moravy a Slovenska. V každém roce vychází navíc pod vedením dr. Widimského přehledná monografie ve formě sborníku přednášek z této akce.

Profesor Widimský má velké množství publikací v oblasti jak esenciální, tak i sekundární hypertenze v domácích i prestižních mezinárodních časopisech, jeho aktuální H-index činí 24. Kromě odborných textů je autorem či spoluautorem řady národních doporučení diagnostiky a léčby arteriální hypertenze. Z mnohých jeho monografií jmenujme rozsáhlou monografii Hypertenze, 5. vydání, které vyšlo v nakladatelství Triton v roce 2019.

Profesor Widimský j e aktivní i v mezinárodním měřítku v rámci Evropské společnosti pro hypertenzi. Aktivně působí v Pracovní skupině pro endokrinní hypertenzi Evropské společnosti pro hypertenzi, kde v minulosti působil jako předseda a v současnosti jako sekretář.

Profesor Widimský získal řadu cen na domácích či zahraničních akcích. Za všechny jmenujme cenu Ministerstva zdravotnictví ČR či cenu Evropské společnosti pro hypertenzi.

Profesor Widimský je velmi rád, že se mu podařilo vychovat řadu svých úspěšných následovníků a založit tak „školu pro léčbu hypertenze“. Někteří z jeho spolupracovníků již dosáhli titulu profesor či docent nebo se stali primáři oddělení.

Mezi koníčky prof. Widimského patří sport (v minulosti závodně hrál tenis, softball a baseball), turistika v přírodě a dobrá muzika všeho druhu včetně té klasické.

Jiří Widimský si váží velmi dobrého rodinného zázemí, které mu vytváří manželka Marcela. Je potěšitelné, že i obě děti (dcera Julie a syn Jiří) se vydaly v otcových stopách a staly se rovněž lékaři. Má také velkou radost ze svých čtyř vnoučat (Zuzana, Marek, David a Klára).

 

red