Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc.

01/2022

 

Dne 28. 10. 2021 byl prof. MUDr. Karlu Raškovi, DrSc. (17. 11. 1909 - 21. 11. 1987), zakladateli moderní československé epidemiologie, udělen Řád T. G. Masaryka I. třídy in memoriam za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Návrh na udělení státního vyznamenání prof. Karlu Raškovi byl opakovaně bezúspěšně předkládán různými osobnostmi prezidentu republiky Václavu Klausovi v letech 2005-2007. Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SEM ČSL JEP) v čele se svou bývalou předsedkyní MUDr. Pavlou Křížovou, CSc., usiloval dlouhodobě o udělení státního vyznamenání prof. Raškovi. Návrh na udělení státního vyznamenání jménem výboru SEM ČLS JEP byl zaslán prezidentovi republiky V. Klausovi již v roce 2008, opakovaně byl zasílán prezidentovi M. Zemanovi v letech 2013, 2017, 2018 a 2021. V letošním roce bylo předložení návrhu iniciováno poslaneckým klubem České pirátské strany.

Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., patří bezpochyby mezi nejvýznamnější představitele světového lékařství dvacátého století. Ve světě je znám především jako autor programu na vymýcení pravých neštovic.

Karel Raška se narodil 17. listopadu 1909 v učitelské rodině ve Strašíně u Sušice. V Sušici také maturoval a odtud se vypravil do Prahy studovat Lékařskou fakultu Karlovy univerzity. Svou vědeckou dráhu začínal jako asistent v Ústavu patologické anatomie LF UK u prof. Šikla. Již v této době se formovalo jeho přesvědčení, které později uplatňoval v celé své profesní kariéře, že v problematice infekčních nemocí je nutné přistupovat k řešení komplexně, tj. společným úsilím všech zdravotnických profesí, od kliniků přes mikrobiology a epidemiology až k veterinářům a dalším odborníkům.

Za druhé světové války byl aktivním účastníkem odboje. Na jejím konci vedl Českou pomocnou akci v Terezíně, která zlikvidovala jednu z největších epidemií skvrnitého tyfu v Evropě a zachránila tisíce životů vězňů v Malé pevnosti a terezínském ghettu.

V roce 1949, kdy byl Státní zdravotní ústav (SZÚ) reorganizován do pěti odborů, se stal prof. Raška vedoucím jeho třetího odboru pro mikrobiologii a epidemiologii a od roku 1953 byl jmenován ředitelem samostatného Ústavu epidemiologie a mikrobiologie v Praze, předchůdce dnešního Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Před působením ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) prof. Raška významným způsobem ovlivnil v Československu rozvoj epidemiologie a mikrobiologie v boji s infekčními nemocemi. Mezi řadou jiných aktivit vybudoval systém Národních referenčních laboratoří, které stále pracují na národní i mezinárodní úrovni a rozvíjejí metody surveillance infekčních onemocnění, byl předsedou SEM ČLS JEP, kterou založil, a šéfredaktorem jejího odborného časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie.

Vrcholem profesní kariéry se stalo jmenování prof. Rašky do čela Divize infekčních nemocí WHO (WHO’s Division of Communicable Diseases) v roce 1963, kde vypracoval novou koncepci programu vymýcení pravých neštovic, vysoce nakažlivého a smrtícího onemocnění, která umožnila úspěšnou eradikaci této nemoci. Za svou účast a práci v programu WHO na vymýcení pravých neštovic byl spolu s dalšími odměněn Řádem bifurkační jehly (The Order of the Bifurcated Needle).

 

 

Druhou zcela zásadní zásluhou profesora Rašky bylo začátkem šedesátých let 20. století vypracování metody tzv. epidemiologické bdělosti (surveillance), která byla přijata Světovým zdravotnickým shromážděním (World Health Assembly) v roce 1968 jako základní metodický pilíř veřejného zdravotnictví: „Surveillance znamená epidemiologické studium nemocí jako dynamického procesu, včetně ekologie původce nákazy, hostitele, rezervoárů a vektorů nákazy, jakož i studium zevních podmínek prostředí a všech mechanismů, které se uplatňují v procesu šíření nákazy v rozsahu, ve kterém se daná nákaza vyskytuje.“

V roce 1970 byl prof. Raška normalizačním režimem odvolán z WHO, poté byl v roce 1972 násilně penzionován a nebylo mu dovoleno účastnit se oficiálního vyhlášení celosvětového vymýcení pravých neštovic v roce 1980.

Velkého ocenění se prof. Raškovi dostalo 8. 11. 1984, kdy byl vyznamenán Jennerovou medailí (Edward Jenner Medal), kterou mu udělila Royal Society of Medicine v Londýně. Tato medaile je celosvětově nejprestižnějším oceněním za boj s epidemickými nemocemi. Ocenění je udělováno od roku 1896 jedincům, kteří vykonali významnou práci v epidemiologickém výzkumu. Dosud bylo předáno pouze 19 osobnostem a ze zemí střední a východní Evropy bylo uděleno pouze prof. Raškovi.

Prof. Karel Raška zemřel ve svých 78 letech 21. 11. 1987.

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a všichni Raškovi pokračovatelé se snaží v novodobé historii alespoň trochu napravit křivdy, kterých se prof. Raškovi dostalo v sedmdesátých letech 20. století. V Centru epidemiologie a mikrobiologie SZÚ byla v roce 1995 odhalena pamětní deska připomínající zdejší práci prof. Rašky v letech 1939-1972.

V roce 2009 bylo připomenuto 100 let od narození prof. Rašky symposiem „Surveillance a budoucnost epidemiologie“, které organizovaly 1. LF UK, SEM ČLS JEP ve spolupráci se SZÚ a 3. LF UK v Praze. V roce 2010, kdy si svět připomínal třicáté výročí vymýcení neštovic, uspořádala pražská Kancelář WHO odbornou konferenci a výstavu „Smrt neštovic“ a tiskovou konferenci. Ve stejném roce byla na rodném domě prof. Rašky ve Strašíně ve spolupráci se SEM ČLS JEP, kanceláří WHO v ČR, Ministerstvem zdravotnictví a obce Strašín odhalena pamětní deska. V letech 2008-2019 udělila SEM ČLS JEP Cenu profesora Karla Rašky svým členům za nejlepší odbornou publikaci v předchozím roce. V roce 2017 byl 6. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie dedikován prof. Karlu Raškovi. V roce 2020 byla profesoru Raškovi udělena mimořádná cena Neuron 2020 in memoriam „za činy a výzkumy, které přispěly k celosvětovému vybití viru černých neštovic, a dosud nebyl nikým v naší zemi oceněn“.

Odkaz prof. Karla Rašky je živý, nadčasový a bude pokračovat i v příštích generacích odborníků, kteří se zaměřují na boj s infekčními onemocněními.

 

Výbor Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

 

Zdroj fotografií: archiv prof. Ivana Rašky, SEM ČLS JEP a Pražský hrad, prezident ČR. Státní vyznamenání Řád T. G. Masaryka. Fotografie [online]. Dostupné na: https://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-vyznamenani/rad-t.-g.-masaryka/fotografie

 

ZDROJE:

 1. Vzpomínky na Karla Rašku, zakladatele moderní československé epidemiologie. Aldová E, Markvart K, Raška I, Švandová E, Tůmová B (eds.). Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005; 217 s.
 2. Křížová P. 110. výročí narození prof. Karla Rašky a 40. výročí vymýcení pravých neštovic. Zprávy CEM (SZÚ, Praha), 2019;28:362-363. Dostupné online http://www.szu.cz/publikace/ zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie/zpravy-cem-9-zari-2019
 3. Smallpox - eradicating an ancient source. In: Bugs, drugs and smoke: stories from public health. World Health Organization, 2012. Dostupné na: https://www.who.int/about/bugs_drugs_ smoke_chapter_1_smallpox.pdf
 4. The Eradication of Smallpox. World Health Organization, 1979.
 5. The death of smallpox [výstava]. Národní muzeum, Kancelář WHO v České republice a Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny, 2010.
 6. České Zázraky 1/8. Frajer, který vymýtil pravé neštovice [epizoda televizního seriálu]. Česká televize, ivysílání, 2019. Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11091597618-ceskezazraky/419235100021001-frajer-ktery-vymytil-prave-nestovice/
 7. Plesník V. Vzpomínky na prof. MUDr. Karla Rašku [online]. Zprávy Epidemiologie a mikrobiologie SZÚ, Praha 2009;18(10-11):343-345.
 8. Křížová P, Petráš P. Připomenutí profesora Karla Rašky. Epidemiol Mikrobiol Imunol 2017;66:217.
 9. Raška K. Epidemiologie. 2. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1954.
 10. Noah ND. Key figure in world smallpox eradication receives Jenner Medal at Royal Society of Medicine. J R Soc Med1985;78:344-345.
 11. Pražský hrad, prezident ČR. Tiskové zprávy. Prezident republiky udělí státní vyznamenání [online]. Dostupné na: https://www.hrad.cz/ cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/ prezident-republiky-udeli-statni-vyznamenani-16141
 12. Nadační fond Neuron. Prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., laureát Čestné ceny Neuron in memoriam. Neuro, 2020 [online]. Dostupné na: https://www.nfneuron.cz/person/karel-raska
 13. Kopecká B. Lovci mikrobů [dokumentární film]. Česká televize, ivysílání, 16. 11. 2021. Dostupné na: https://www.ceskatelevize.cz/ porady/14068809511-lovci-mikrobu/