Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

04/2023

 

Paní profesorka Lenka, tehdy jako Pličzková, se narodila 6. srpna 1961 v rodině dvou lékařů v Brně. Gymnázium studovala s vynikajícím prospěchem a při olympiádě z biologie se poprvé sešla, i když nakrátko, se svým budoucím manželem Jindřichem. V roce 1979 nastoupila na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (LF MU) a zde se hned na počátku studia setkala s Jindřichem podruhé. A jejich příkladný a následováníhodný vztah trvá stále. V té době udivovala mnohé bezchybnou hrou mariáše a zápalem pro odbíjenou. Se svým budoucím manželem se už jako medici díky prof. Ivo Dvořákovi na II. interní klinice FN u sv. Anny začali věnovat kardiologii v rámci soutěže SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost) a společně dosáhli významných výzkumných úspěchů nejen v rámci republiky, ale i mezinárodně. Rok 1984 byl jejich rokem svatebním. Lenka promovala v roce 1985 s červeným diplomem a obdržela cenu rektora UJEP za vynikající studijní i odborné výsledky.

Po promoci nastoupila na interní oddělení nemocnice Ivančice. V roce 1987 se narodila dcera Monika. Po mateřské dovolené dostala nabídku pracovat na I. interní klinice FN u sv. Anny, kterou v té době vedl doc. MUDr. Zdenko Lupínek. A na této klinice je doposud. V roce 1989 složila úspěšně atestaci z vnitřního lékařství, v roce 1993 atestovala z kardiologie. Od roku 1994 do roku 2002 byla odbornou asistentkou na LF MU. V roce 2000 dokončila postgraduální studium při LF MU Brno a získala titul Ph.D. Její doktorandská práce byla oceněna Cenou rektora za nejlepší doktorandskou práci v rámci Masarykovy univerzity. Dva roky poté se habilitovala a v roce 2005 byla jmenována prezidentem republiky profesorkou vnitřního lékařství na LF MU. V období 2002-2012 byla a nyní je opět zástupkyní přednosty kliniky pro školství a v letech 2013-2022 byla přednostkou I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny.

V České kardiologické společnosti byla pokladníkem výboru, dále pracovala či pracuje ve výborech pracovních skupin České kardiologické společnosti, a to jako předsedkyně výboru srdečního selhání a kardiovaskulární farmakoterapie a jako členka výborů echokardiografii a kardiovaskulární rehabilitace. Dále je členkou České společnosti pro hypertenzi, České transplantační společnosti a České internistické společnosti ČLS JEP. Oceněním její odborné činnosti je jmenování Fellow of European Society of Cardiology (FESC) a členství ve Working Group on Heart Failure of ESC, Working Group on Cardiac Rehabilitation of ESC, Working Group on Echocardiography of ESC. V roce 2018 jí bylo uděleno prestižní ocenění Lady Pro od panevropské společnosti pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius a v roce 2021 jí bylo uděleno čestné členství České kardiologické společnosti.

Je předsedkyní Oborové rady pro doktorské studium oboru kardiologie LF MU a členkou Aprobační komise LF MU pro habilitační a profesorská řízení, školitelkou studentů v doktorském programu, členkou zkušební komise pro atestace z kardiologie a členkou Vědecké rady LF MU Brno.

Prof. Špinarová je úspěšnou řešitelkou sedmi grantů, publikovala přes 330 článků v české odborné literatuře, 81 článků v zahraniční literatuře, přednesla více než 340 domácích a 200 zahraničních sdělení. Je autorkou či spoluautorkou více než dvaceti internistických a kardiologických učebnic. Má nadprůměrnou citovanost: Web of Science: 2 955 citací, Hirschův index 17; Scopus: 5 870, Hirschův index 25. Věnuje se transplantačnímu programu spolu se srdečním selháním a také intenzivně echokardiografii.

Jako přednostka přední kardiologické kliniky garantuje nejen odbornou péči o nemocné s kardiologickými či interními diagnózami, ale zajišťuje i vysokou úroveň výuky mediků lékařských fakult, aktivně podporuje vědeckou činnost členů kliniky a zajistila řadu odborných stáží mladších kolegů.

 

 

Co bych mohl jako bývalý zástupce pro výuku k tak úspěšné medicínské, pedagogické i výzkumné kariéře dodat? S prof. Špinarovou se známe již přes třicet let. Po nástupu na I. interní (nyní kardioangiologickou) kliniku se pomalu začala věnovat problematické srdečního selhání pod vedením budoucího přednosty prof. Jiřího Tomana a zde začala naše odborná spolupráce. V té době začalo i naše velmi úzké rodinné přátelství, které bylo a jest stále utvrzováno řadou našich společných dovolených a kongresových aktivit. Po mém nástupu na I. interní kardioangiologickou kliniku mi nesmírně pomohla při nelehkých začátcích mého přednostování a jsem velmi rád, že kliniku poté povznesla na ještě vyšší úroveň. A kliniku letos předala svému žákovi prof. Janu Krejčímu, který v její úspěšné práci pokračuje.

V osobním životě jí zcela jistě dělá radost její dcera Monika, která je úspěšnou kardioložkou, zeť Petr, a hlavně vnučka Belinka, o níž se pomáhá starat své dceři.

Paní profesorka Lenka Špinarová patří mezi významné osobnosti české medicíny a kardiologie a mentorky mediků i mladých lékařů.

 

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně