Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

06/2019

 

Paní profesorka Martina Vašáková se narodila v Praze 20. 9. 1964 jako prvorozené dítě profesorky matematiky a deskriptivní geometrie a výzkumného pracovníka Tesly v oblasti televizních a krátkovlnných vysílačů. Absolvovala základní školu s rozšířenou výukou jazyků na Kubánském náměstí a ve 13 letech byla přijata na Gymnázium Wilhelma Piecka, nikoliv však do vyhlášené matematické třídy, ale na své přání do třídy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků. V roce 1982 složila přijímací zkoušky na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, nebyla však přijata pro v té době „politicky nekorektní politické zázemí“ a přijetí se podařilo až na ministerské odvolání. Studium ukončila v roce 1988.

Vdala se již za studia lékařské fakulty a první dítě (dceru Terezku) porodila v 5. ročníku. Ve 23 letech nastoupila do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí (VÚTRN - pozdější Klinika pneumologie a hrudní chirurgie) v Praze na Bulovce, kde setrvala až do roku 1999. V roce 1990 se jí narodilo druhé dítě (syn Jindřich). V rámci postgraduálního vzdělávání absolvovala celkem tři atestace, a to v roce 1992 z vnitřního lékařství, 1995 z tuberkulózy a respiračních nemocí a v roce 1999 z alergologie a klinické imunologie. Bronchologii ji učil ve VÚTRN František Fišer, se kterým sdílela po nástupu do VÚTRN lékařský pokoj, a Jiří Pátek. V roce 1993 absolvovala bronchoskopický kurz na I. klinice tub erkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Kateřinské v Praze pod vedením Vasila Bohuta a posléze se stala i nositelkou funkční licence intervenční bronchoskopie.

Od 1. ledna 2000 (ve svých 36 letech) se po absolvování konkurzu stala primářkou nově vzniklého Ústavu plicních nemocí (nyní Pneumologické kliniky 1. LF UK) Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, a to primariátu v Prosečnici. Od roku 2005 po sloučení primariátu prosečnického a krčského, po ukončení činnosti detašovaného pracoviště v Prosečnici, byla jmenována primářkou sloučeného primariátu Pneumologické kliniky již se sídlem pouze v Praze-Krči. Od roku 2016 se stala na základě výběrového řízení přednostkou této kliniky.

V rámci dalšího vědeckého vzdělávání absolvovala v roce 2007 doktorandské studium v oboru imunologie na 1. LF UK v Praze. V roce 2008 se habilitovala a v roce 2015 byla jmenována profesorkou v oboru vnitřní lékařství na téže fakultě.

Již od začátku své kariéry se podílela i na pregraduální a posléze postgraduální výuce. V letech 1992-1996 jako externí asistent 3. LF UK v Praze, v letech 1996-2000 pak jako řádný asistent na téže fakultě, 2003-2008 jako odborný asistent 1. LF UK, od roku 2008 jako docent a od května 2015 jako profesor. Od roku 1999 vyučuje a přednáší i v rámci postgraduální výuky, a to pro internisty, pneumology a studenty oboru ošetřovatelství.

Je školitelkou doktorandského studia v oboru imunologie 1. a 3. LF UK v Praze, v oboru fyziologie a patofyziologie člověka 1. LF UK a experimentální chirurgie 3. LF UK a také školitelkou imunologie pro magisterské studium Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Navíc je od minulého roku i členkou Oborové rady Imunologie UK.

Je členkou České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP, České internistické společnosti ČLS JEP, České imunologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Evropské respirační společnosti (European Respiratory Society, ERS), Americké hrudní společnosti (American Thoracic Society, ATS), Evropské alergologické společnosti (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI), Světové organizace pro sarkoidózu a jiné granulomatózy (World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders, WASOG) a Evropské společnosti pro tuberkulózu (Tuberculosis Network European Trials group, TBNET). V rámci EAACI byla zvolena v roce 2017 do Asthma Section Board. V roce 2010 byla zvolena do výboru ČPFS ČLS JEP a stala se i koordinátorkou oboru pneumologie a ftizeologie pro hlavní město Prahu. Do roku 2018 byla předsedkyní Sekce intersticiálních plicních procesů ČPFS ČLS JEP. V září 2018 se této funkce vzdala, neboť byla zvolena předsedkyní ČPFS ČLS JEP. Od roku 2018 je předsedkyní vědecké rady Thomayerovy nemocnice v Praze.

Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady výzkumných projektů zaměřených na nemoci intersticia či tuberkulózu. Je spoluřešitelkou mezinárodních grantů a výzkumných projektů: RESOLVE, GenPhenReSa, IPF NET, Global IPF Collaborative Network, ERN a chILD-COST. Je členkou redakční rady Respirology a Studia pneumologica et Phthiseologica, editorkou BMC Pulmonary Medicine a recenzentkou pro řadu evropských a amerických odborných časopisů. V roce 2016 získala Cenu inovace České republiky za vynález biodegradabilního tracheálního stentu.

Je autorkou řady českých a zahraničních publikací včetně článků v časopisech s impakt faktorem, z nichž zvláště práce zaměřené na genetiku a fenotyp intersticiálních plicních procesů a na exogenní alergickou alveolitidu jsou opakovaně citovány. Přednáší na domácích, zahraničních i mezinárodních pneumologických, internistických a alergologických kongresech. Spolupracuje na tvorbě učebnic pro lékařské fakulty a postgraduální vzdělávání. V rámci své práce na klinice se věnuje kromě běžných povinností a výuky i návrhům výzkumných projektů a vědecké spolupráci s významnými vědeckými a klinickými pracovišti domácími i evropskými. Jejím profesním koníčkem jsou intersticiální plicní procesy, imunologie plicních nemocí (astma, intersticiální plicní procesy) a intervenční bronchologie.

Ve svém osobním životě se snaží ve volném čase věnovat celé rodině a kamarádům (včetně kočky Dadušky). Jejím velkým koníčkem je hudba a zpěv. Absolvovala hudební školu v oboru klavír a posléze v oboru klasická kytara, na aktivní hraní jí ale bohužel nezbývá čas. Ráda čte a chodí do divadla, do kina a na koncerty vážné i nevážné hudby. Miluje teplo a moře a také pohyb. Kde to jen jde, chodí raději pěšky, tančí, cvičí jógu a běhá.

 

P.S. Má ráda život se všemi výzvami a se vším (navzdory všemu), co přináší.

 

red