Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

01/2021

 

Profesor Milan Kvapil se narodil 3. 6. 1956, základní školu i gymnázium absolvoval v letech 1961-1975 v Brně. Všeobecné lékařství studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v letech 1975-1981. Roku 1981 pracoval jako sekundární lékař, v roce 1981 nastoupil na interní kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Od roku 1983 začal pracovat ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze, zpočátku na oddělení infekčních žloutenek a od roku 1984 na interní klinice, kde pracuje dosud. V období 1990-1999 byl vedoucím lékařem jednotky intenzivní péče. V roce 1999 se stal přednostou Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole a v této funkci setrval do roku 2020. V současnosti stále pracuje v FN v Motole a věnuje se diabetu a diabetologické gerontologii. Profesor Kvapil složil v roce 1985 atestaci prvního stupně z vnitřního lékařství a v roce 1989 atestaci druhého stupně v tomto oboru. Atestaci z diabetologie složil v roce 1995 a v témže roce dokončil magisterské studium s udělením titulu MBA. V roce 2020 složil atestaci z geriatrie.

Profesor Kvapil nepracoval pouze jako lékař, ale věnoval se zároveň vědecké a pedagogické práci. V roce 1996 obhájil kandidátskou disertační práci, v roce 1997 habilitační práci a v roce 2006 úspěšně absolvoval řízení ke jmenování profesorem na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Profesor Kvapil stále aktivně pracuje v atestačních komisích pro obory vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinologie. Je členem oborové rady doktorského studia Fyziologie a patofyziologie člověka a byl členem vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti je členem vědecké rady 2. LF UK. Profesor Kvapil publikoval řadu odborných článků, ale pro českou diabetologii považuji za nejdůležitější sérii 18 knížek vydávaných od roku 2010 vždy se stejným názvem, tj. Diabetologie 2010 - Diabetologie 2019. Každá kniha je souborem znalostí různých autorů z pohledu určitého roku. Knihy měly především význam edukační, měly vzdělávat lékaře v diabetologii i v jiných oblastech medicíny, které s diabetologií souvisejí.

V roce 1995 jsme se poprvé seznámili na semináři věnovaném hemofiltraci u osob v kritickém stavu, ale naše další spolupráce se rozvíjela především v oblasti diabetologie a od roku 2002 trvá do současnosti. V roce 2002 se stal prof. Kvapil předsedou České diabetologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a já jsem ve výboru společnosti působil jako jednatel. Při našich setkáních jsem obdivoval jeho neutuchající snahu o zlepšení pozice oboru diabetologie a jeho energii při prosazování nových léčebných postupů a obrovskou pracovitost. Profesor MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., vybudoval moderní diabetologii, vypracoval Národní diabetologický program a založil Diabetickou asociaci České republiky. Vedení asociace předal prof. Kvapilovi, který je jejím prezidentem již po mnoho let. Asociace spojuje mnoho organizací a upozorňuje na význam diabetologie nejen na poli odborném, ale i politickém. Její hlavní činností je propagace problematiky léčby a prevence diabetu.

Profesor Kvapil je nesporně jednou z vedoucích osobností české diabetologie. Velice si vážím jeho práce, kterou pro obor, ale i pro naše pacienty udělal, a věřím, že udělá hodně práce i v oblasti diabetické gerontologie.

 

Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň