Prof. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

03/2023

 

Profesor Spyridon Gkalpakiotis se narodil v Řecku v rodině věnující se humánní i veterinární medicíně. Otec působil jako dětský chirurg a získal vzdělání na univerzitě v rakouském Grazu a aprobaci i při působení v německém Hannoveru. Matka se věnuje dodnes veterinární medicíně. Pochází z města Ioannina ležícího v severozápadní části Řecka, které je hlavním městem prefektury Epirus. Město patří do první desítky nejlidnatějších řeckých měst a má vlastní univerzitu včetně lékařské fakulty.

Profesor Gkalpakiotis následoval příklad svého bratra, který vystudoval humánní medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a nyní působí jako dětský kardiolog v německém Aachenu. Svoji roli jistě také sehrálo otcovo doporučení týkající se zkušeností ze zahraničí. Do České republiky přišel též studovat medicínu ve věku 17,5 let. Vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 2005. Po ukončení studia zahájil svou praxi na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2010 obhájil doktorský titul prací Hodnocení úspěšnosti adjuvantní melanomové terapie pomocí real time RT-PCR. Od roku 2013 až dosud působí na pozici primáře této kliniky. Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vyučuje studenty všeobecného lékařství a působí i jako školitel pro postgraduální studenty v programu biomedicíny. Za dobu svého aktivního působení na klinice úspěšně vychoval tři studenty doktorského studia.

Je znám jako velmi pracovitý a spolehlivý lékař. Pravidelně publikuje nejen v domácích, ale i v řadě mezinárodních odborných časopisů. Jeho vědecký potenciál dokumentuje 62 publikací v PubMedu, jeho H-index je 11. Aktivně přednáší na konferencích jak v České republice, tak v zahraničí, např. na kongresech Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV). V roce 2010 obdržel na 22. světovém dermatologickém kongresu konaném v korejském Soulu zlaté ocenění za nejlepší poster popisující výsledky disertační práce na téma cirkulujících buněk melanomu. Jeho výzkumné aktivity zahrnují i podíl na více než 30 klinických studiích fáze I-IV. V současné době se jeho zájem soustředí především na oblast psoriázy, atopické dermatitidy a na inovativní biologické terapie řady těchto onemocnění. V prosinci 2018 byl jmenován docentem pro obor dermatovenerologie a v listopadu 2022, ve věku 42 let, byl jmenován profesorem. V prosinci 2022 byl též zvolen do Akademického senátu 3. LF UK a následně byl zvolen na pozici místopředsedy pedagogické komory.

V roce 2020 vydal ve spolupráci s kolegy v nakladatelství Mladá fronta monografii Psoriáza od teorie k praxi, která byla nominována do Soutěže vysoce kvalitních monografií Univerzity Karlovy.

Prof. Gkalpakiotis stojí též v pozadí pravidelné organizace odborných akcí věnujících se kazuistickým sdělením v oblasti dermatologie (v letošním roce proběhl již třetí ročník Sympozia kazuistik) za účasti řady odborníků tohoto oboru v České republice. Výsledky těchto sympozií byly shrnuty v další publikaci Kazuistiky z dermatologie v nakladatelství Maxdorf (52 autorů z 18 odborných pracovišť České republiky). Opakovaně byl pověřen organizací a přípravou náplně odborných vzdělávacích a postgraduálních aktivit v mezinárodním měřítku. Prof. Gkalpakiotis je členem České dermatovenerologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, členem American Academy of Dermatology a European Academy of Dermatovenereology. V rámci České dermatovenerologické společnosti byl dlouholetým předsedou sekce mladých dermatologů.

Vedle výše popsaných aktivit, vědeckého přínosu a zásluh v oboru dermatologie nelze nezmínit několik osobních informací. Dlouholeté působení v tomto oboru jej totiž také před dvanácti lety přivedlo k životní partnerce, která rovněž působí jako kožní lékařka na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK. Spolu vychovávají dceru ve věku 6,5 let, které se i přes značné pracovní vytížení snaží plně věnovat. Ačkoliv pochází z Řecka, je vášnivým lyžařem.

Výše uvedené charakterové vlastnosti naznačuje i původ křestního jména Spyridon, což znamená spolehlivý. K typickým vlastnostem lze přiřadit vstřícnost vůči všem lidem, které z něj dělají vítaného hosta a příjemného společníka. Jeho vynikající přirozené schopnosti, a navíc jasné povědomí o všech jeho vlastních cílech mu často pomáhají rychle postoupit v kariéře.

Souhrnně řečeno, pan profesor je nejen vynikajícím odborníkem, učitelem, vědeckým pracovníkem a organizátorem, ale i osobností, jež se ve všech činnostech přičiňuje o růst oboru dermatovenerologie. Pro své kolegy a studenty je zárukou kritického přemýšlení o odborných problémech, i pacientech samých.

 

Doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.

Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN Hradec Králové