Prof. MUDr.Vladimír Tesař, DrSc.

02/2023

 

Prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA, FASN, FERA, FISN, znám od roku 1987, kdy jsem po promoci nastoupil na I. interní kliniku Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, tedy více než 35 let. Za tu dobu jsme se stali nejenom úzkými spolupracovníky, ale pojí nás i dlouholeté přátelství přenesené i na naše rodiny. Mohu tedy směle říci, že ho dobře znám jak z profesionálního, tak z osobního hlediska. Současně bez rozpaků mohu i konstatovat, že ho považuji za vůbec nejvýznamnějšího českého nefrologa „porevoluční“ doby, tedy po roce 1989. Pro mimořádnou profesní kariéru ho předurčily jeho vlastnosti, které dostal do vínku, zejména jeho nezměrná pracovitost, schopnost syntézy a invenčních řešení, mimořádná inteligence a neuvěřitelná paměť, vlídnost a skromnost, a to vše navíc ve skloubení s polyhistorickými znalostmi nejenom celého oboru nefrologie, ale interní medicíny vůbec. Současně je i talentovaným klinikem s dobrým „klinickým čuchem“, který ve svých pracích vždy vycházel z klinických zkušeností. Následující nepochybně neúplný výčet jeho profesionálních aktivit čtenáře jistě přesvědčí o výše řečeném.

Vladimír se narodil v roce 1957 ve Strakonicích, v devíti letech se ale s rodiči přestěhoval do Prahy. V roce 1976 maturoval na tehdejším gymnáziu Wilhelma Piecka (dnešním Arcibiskupském gymnáziu). Poté zahájil studia medicíny na tehdejší Fakultě všeobecného lékařství UK (FVL UK, dnešní 1. LF UK) v Praze, kde roku 1982 promoval. Po promoci nastoupil na I. interní kliniku FVL UK na místo sekundárního lékaře.

Kliniku tehdy vedl ambiciózní a organizačně velmi schopný prof. Václav Kordač a nepochybně patřila mezi elitní pracoviště tehdejší doby. Zde se záhy projevil Vladimírův zájem o klinický výzkum a v tomto smyslu se více začal věnovat hepatologii, která tehdy patřila mezi profilové obory kliniky. V tomto oboru v roce 1991 obhájil i svoji kandidátskou práci. Nicméně v roce 1987 začal působit jako odborný asistent na nově vzniklém nefrologickém oddělení kliniky, a tím rozšířil svoje působení i na nefrologii, která se mu následně stala jeho hlavním profesním oborem.

V roce 1994 se stal docentem vnitřního lékařství a o pět let později, v pouhých 42 letech, byl jmenován profesorem vnitřního lékařství Univerzity Karlovy. Mezitím vykonával též funkci zástupce přednosty kliniky, aby se posléze v roce 2003 stal přednostou nově založené Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a v této pozici působí dodnes. Mimoto stihl vykonávat i řadu dalších akademických funkcí, z nichž asi nejvýznamnější byla funkce proděkana pro vědu a výzkum a hlavního koordinátora projektu COOPERATIO Internal Disciplines UK.

Naprosto neuvěřitelné jsou organizační aktivity, které v průběhu své kariéry Vladimír vykonával. Začněme v tuzemsku. Patří mezi klíčové členy a činovníky České nefrologické společnosti (ČNS) a svojí organizační aktivitou přispěl k jejímu rozvoji a výbornému fungování: v roce 1991 spoluzaložil Klub mladých nefrologů, který zásadním způsobem přispěl k edukaci klinické nefrologie tehdejší generace nefrologů; v roce 1994 byl spoluzakladatelem Českého registru renálních biopsií, který v současnosti se svými více než 17 000 záznamy patří mezi nejrozsáhlejší v Evropě; v roce 2004 přispěl ke vzniku dnešního Registru dialyzovaných pacientů, který byl již tehdy založen na kompletně elektronickém reportování; avšak nejvýznamnější roli sehrál jako Předseda ČNS - tuto pozici zastával celkem třikrát (poprvé od roku 1999, celkem 10 let). V této pozici byl i hlavním motorem osamostatnění ČNS (v roce 2002), což se ukázalo jako zásadní krok v dalším pozitivním rozvoji ČNS a zejména nabytí její finanční nezávislosti. Mimo výše uvedené aktivity se trvale angažoval jako neúnavný edukátor a žádaný řečník na řadě různých vzdělávacích aktivit ČNS (Brodovy dny, Nephrology Winter School, pracovní dny, odborné semináře) i jiných (postgraduální vzdělávání ILF, následně LF, edukační aktivity firemní atd.). Současně ve funkci Prezidenta kongresu působil jako hlavní organizátor několika sjezdů ČNS.

Podobně bohaté byly a jsou Vladimírovy aktivity na poli mezinárodním. Opět mohu provést krátký výčet těch nejdůležitějších. Na poli Mezinárodní nefrologické společnosti (International Society of Nephrology, ISN) je dlouholetým členem a byl v letech 2021-2023 předsedou CEE Regional Board, v letech 2019-2023 byl členem výboru ISN a v letech 2021-2023 členem užšího výkonného výboru. Na poli Evropské nefrologické společnosti (European Renal Association, ERA) byl dlouholetým členem Scientific Advisory Board, členem výboru společnosti (Council), předsedou Immunonephrology Working Group, a to vše mimo řady dalších edukačních a přednáškových aktivit v rámci ERA. Je i dlouholetým členem Americké nefrologické společnosti (American Society of Nephrology, ASN). Ve všech třech těchto společnostech mu byl udělen titul Fellow.

Mimoto byl předsedou společnosti International Society of Blood Purification (ISBP), je i zakládajícím členem European Vasculitis Study group (EUVAS).

Nepochybně dalším obrovským přínosem Vladimíra je jeho snaha přivést velké mezinárodní akce do Česka, což se mu vydatně podařilo. Asi nejvýznamnější akcí tohoto druhu bylo zorganizování 48. kongresu Evropské nefrologické společnosti (ERA-EDTA) v roce 2011 v Praze, kteréhož byl prezidentem, s účastí až 8 000 nefrologů z celého světa. Zorganizoval ale i řadu dalších akcí, např. byl dvakrát prezidentem Kongresu ISBP, prezidentem ANCA and Vasculitis Workshop, prezidentem European Meeting on Peritoneal Dialysis a řady další menších akcí (IKF, EUVAS, NWS, ...).

Mohlo by se zdát, že organizátorská činnost je pro Vladimíra ta nejvýznamnější. Není to však pravda, protože Vladimír je především skvělý klinický výzkumník s mimořádně bohatou publikační aktivitou. Jeho nedůležitější oblastí vědeckého zájmu představují systémové choroby s postižením ledvin (zejména systémový lupus erythematodes a ANCA-asociované vaskulitidy), primární glomerulonefritidy (zejména IgA nefritida, fokálně segmentární glomeruloskleróza, membranózní glomerulonefritida), renovaskulární hypertenze, autosomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin a kardiovaskulární komplikace u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Jeho záběr je však ve skutečnosti mnohem širší - publikoval jako hlavní autor či spoluautor práce v rozsahu prakticky celé klinické nefrologie, a to v obdivuhodném počtu více než 500. Odtud pramení i vysoká citovanost jeho prací: Science Citation Index> 15 000, H-index (WoS) 52, Google Scholar: H-index 65 a > 23 000 citací. Tato čísla pro klinické pracovníky z České republiky dosahují skutečně „hvězdné“ výše! S publikační činností souvisí i jeho editorská činnost: za nejdůležitější uvádím jen členství v Editorial boardu časopisů NDT, CJASN, Frontiers in Nephrology (aktuálně jako Editor-in-Chief), Kidney and Dialysis, je i past Editor-in-Chief časopisu KBPR. Konečně, v neposlední řadě je Vladimír hlavní autor / spoluautor řady monografií či kapitol v monografiích.

Aktivní a rozsáhlá klinicko-výzkumnická práce přinesla i jeho zapojení do řady významných mezinárodních studií v nefrologii v pozici národního koordinátora či člena Steering committee v oblasti chronického onemocnění ledvin (AURORA, SHARP), diabetické nefropatie (SONAR, CCX140), IgA nefropatie (NEPHIGAN, PROTECT, ARTEMIS, NEPHIGARD, VISION), fokálně segmentární glomerulosklerózy (DUET, DUPLEX), membranózní nefropatie, ANCA-asociovaných vakulitid (CYCAZAREM, CYCLOPS, IMPROVE, MYCYC, RITUXVAS, CLEAR, PEXIVAS).

Jeho mimořádná vědecká plodnost přispěla i k tomu, že byl postupně zván a stal se součástí řady těles, která vydáváním mezinárodně akceptovatelných doporučení formují úroveň současné léčby v nefrologii. Za všechny jmenuji jen jeho aktivity v KDIGO, nejvýznamnějším mezinárodním tělese tohoto druhu: Member of the board of KDIGO guidelines for glomerulonephritis, Participant of KDIGO Controversy Conferences on diabetic kidney disease, onconephrology and access to kidney care in LMIC.

Vladimír je nositelem i řady ocenění, z nichž nepochybně nejprestižnější je ERA Award 2023 for Outstanding Clinical Science Contributions to Nephrology, která je udělována pouze jednomu evropskému nefrologovi ročně. Vladimír je i čestný člen ČNS, Polské nefrologické společnosti, Adjunt Professor Kasturba Medical College, Mangalore, Indie.

Mimo pracovní vytížení má Vladimír ale i řadu zájmů a koníčků. Má mimořádný přehled o umění, především výtvarném, z období časné renesance a přelomu 19. a 20. století. Je milovník literatury, od klasické po moderní. Je ale i výborný znalec klasické hudby, hraje na klavír. Výčet těchto Vladimírových aktivit je opravdu obdivuhodný a mohl by vést k oprávněnému dojmu, že snad popisuji aktivity několika odborníků, a současně si musíme klást otázku, jak to ten člověk může všechno stihnout. Vladimír je ale prostě renesanční osobnost našeho věku. Za každým velkým mužem hledej i velkou ženu – toto úsloví platí i pro Vladimíra a jeho skvělou manželku Petru, profesorku a přední českou odbornici v oboru onkologie. Mají spolu i tři skvělé děti a těší se ze čtyř vnoučat. Tady je možno vysledovat, jak důležitá je pro Vladimíra jeho rodina a rodinné zázemí.

Na závěr jen pár osobních poznámek. S Vladimírem jsem měl možnost spolupracovat na řadě společných projektů. Vždy mě udivovala jeho vědecká invence a „trysk výzkumnických nápadů“. Byl skutečně ideovým nositelem naší spolupráce. Já se přitom mohl mnohému přiučit a na druhou stranu, vzhledem k mému praktičtějšímu přístupu, jsem mohl být praktickým realizátorem těchto myšlenek. Myslím, že tato vzájemná symbióza se nám velmi osvědčila a přinesla opravdu řadu výborných výsledků. S Vladimírem jsem měl i možnost procestovat „půl zeměkoule“, především v 90. letech, když jsme měli přece jen trochu více času a kdy se nám dařilo vědeckou aktivitu kombinovat s aktivitou cestovatelskou a poznávací v rámci různých meetingů. Zažili jsme spolu mnoho různých veselých příhod i peripetií, které přispěly k prohloubení našeho přátelství, ale i k naší pracovní svázanosti. Vždy jsem oceňoval Vladimírovou skromnost, obětavost, ale také jeho neuvěřitelné všeobecné znalosti.

Jsem velmi rád a poctěn, že mi život umožnil se s Vladimírem potkat, že jsem s ním mohl a mohu spolupracovat v minulosti i současnosti a že mohu užívat našeho přátelství. Vážím si jeho práce pro naše pacienty, pro českou i evropskou nefrologii. Současně jsem naprosto přesvědčen, že právem patří mezi nejvýznamnější osobnosti současné české medicíny.

 

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc, FASN, FERA, FISN

Přednosta Interní kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha