Profesorka Jiřina Bartůňková

05/2020

 

Profesorka MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, pochází z rodiny pražských intelektuálů. Tatínek, PhDr. Josef Zumr, CSc., je dodnes ve svých 92 letech činným vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. Maminka, PhDr. Jiřina Zumrová, spojila svůj profesní život redaktorky se Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění, pozdějším Odeonem. Jiřina se sestrou Hanou (nyní docentkou ČVUT) vyrůstala v Libni obklopena řadou zajímavých osobností. Rodinným přítelem byl například Bohumil Hrabal. Za normálních okolností by se asi vydala také tímto směrem. Již během studia na střední škole složila státní zkoušky z ruštiny a francouzštiny, mluví také anglicky a italsky. V 70. letech minulého století ale rodinná ani společenská situace nenahrávaly studiu humanitních oborů. Po krátkém rozhodování, a s podporou rodičů tedy nastoupila na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnešní 1. lékařská fakulta UK).

Po absolvování medicíny v roce 1983 nastoupila na Oddělení klinické imunologie Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze, kde se potkala se zakladatelkou tohoto oboru, charismatickou prof. MUDr. Terezií Fučíkovou, DrSc., svojí celoživotní mentorkou a přítelkyní. Po atestaci z vnitřního lékařství a obhajobě kandidátské disertační práce v letech 1989-1990 mohla, díky změně režimu, konečně plně využít své jazykové i odborné znalosti. Velmi důležitým zlomem pro její budoucí profesní směřování byl studijní pobyt v Paříži v l’Hopital Necker-Enfants malades. Na tomto špičkovém pracovišti se seznámila s problematikou imunodeficitů, geneticky podmíněných poruch imunitního systému, které se většinou objevují v dětském věku. Po návratu do vlasti složila v roce 1991 atestaci z klinické imunologie a alergologie a logickým krokem bylo navázání spolupráce s Pediatrickou klinikou 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, kde spolu např. s profesorem MUDr. Janem Starým, DrSc., stála u počátků systematické, komplexní péče o pacienty s vrozenými poruchami imunity, jak v oblasti diagnostiky, tak terapie. Byla členkou týmu, který provedl první transplantaci kostní dřeně u dítěte s vrozeným imunodeficitem v České republice.

Logickým vyústěním prohlubující se spolupráce s motolskou nemocnicí bylo v roce 1995 jmenování přednostkou nově vzniklého Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. V tomto roce se také habilitovala s prací, která byla zaměřena na roli granulocytů v imunopatologii. Doktorskou disertační práci, ve které shrnula své zkušenosti v oblasti vaskulitid asociovaných s výskytem autoprotilátek proti cytoplazmatickým antigenům neutrofilů, obhájila v roce 2001 a v roce 2003 byla jmenována profesorkou v oboru imunologie.

Profesorka Bartůňková je přednostkou Ústavu imunologie 2. LF UK a FN v Motole 25 let. Společně se svojí nejbližší spolupracovnicí (a kamarádkou), profesorkou MUDr. Annou Šedivou, DSc., vybudovaly z nuly pracoviště, které rozsahem svého záběru a kvalitou klinické i vědecké práce nemá v České republice obdoby a je významné i v evropském kontextu. V souladu s konceptem oboru klinické imunologie, který společně s profesorkou Fučíkovou tvořila, se v oblasti kliniky ústav v plné šíři podílí na diagnostice a péči o pacienty s autoimunitními chorobami, alergiemi a imunodeficity. Konziliárně, ve spolupráci s jednotlivými klinickými pracovišti, jsou potom řešeni pacienti např. po transplantaci kostní dřeně nebo transplantaci plic.

Velkým přínosem profesorky Bartůňkové pro současnou českou imunologii je důraz, který klade na vědeckou práci jako na naprosto nezbytnou součást úspěšného působení na univerzitním pracovišti. Na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN v Motole se výzkum soustředí především na problematiku vrozených imunodeficitů a výzkum fagocytů postupně vyústil v samostatný vědecký program zaměřený na problematiku nádorové imunologie. Vědecká práce přináší zapojení do celé řady domácích i zahraničních vědeckých spoluprací. Profesorka Bartůňková se jako koordinátorka podílela i na několika prestižních výzkumných projektech Evropské unie.

Během svého působení na Ústavu imunologie vychovala již celou řadu lékařů a vědců, kteří obor dále rozvíjejí. Spolupracovníky učí od prvních okamžiků samostatnosti a cílevědomosti, a každému poskytne prostor k osobnímu a profesnímu růstu. Častou reakcí nových zaměstnanců Ústavu imunologie je údiv nad tím, jak je paní profesorka hodná, když na první pohled často působí přísně, až nepřístupně. Jádrem jejího úspěchu a širokého záběru je důraz na široké lékařské i vědecké vzdělání a na schopnost posuzovat konkrétní klinické otázky v širším kontextu. To je pro orientaci v široce definované a v principu mezioborové klinické imunologii nezbytné. Je autorkou více než 120 vědeckých prací, které mají přes 2 000 citačních ohlasů.

Výzkumné aktivity v oblasti nádorové imunoterapie pomocí dendritických buněk vedly v roce 2010 k založení biotechnologické firmy Sotio. Po deseti letech je v rámci Sotia vyvíjeno, jak v preklinické, tak klinické fázi, několik experimentálních látek, které by jednou mohly pomáhat v onkologii. Profesorka Bartůňková je předsedkyní dozorčí rady firmy Sotio a podílí se na jejím strategickém směřování.

Profesorka Bartůňková nezapře rodinné geny a je dlouhodobě velmi aktivní autorkou klíčových imunologických učebnic pro studenty medicíny i klinické imunology. Kromě mnoha kapitol v celé řadě monografií je, společně s profesorem RNDr. Václavem Hořejším, CSc., autorkou učebnice Základy imunologie, která rozsahem obsažených informací předčí mnohé zahraniční monografie. Jednotlivým oblastem oboru klinická imunologie se pak věnují monografie Autoimunita: vnitřní nepřítel, Imunodeficience a Laboratorní metody v imunologii.

Profesorka Bartůňková je členkou mnoha mezinárodních i národních odborných společností. Je místopředsedkyní České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně, zakládající členkou FOCIS (Federation of Clinical Immunology Societies), členkou České lékařské akademie a Učené společnosti České republiky. Byla a je spolupořadatelkou několika mezinárodních i celostátních konferencí.

Působila také jako proděkanka ve vedení 2. LF UK, byla členkou vědecké rady 2. LF UK a nyní působí ve vědecké radě Univerzity Karlovy. Za svoji práci byla oceněna mnoha odbornými a společenskými cenami.

Profesorka Bartůňková je milující maminkou dvou dcer, které, ne příliš překvapivě, také váhají mezi humanitním a přírodovědným směřováním svých profesních kariér. V posledních letech se k poloze hrdé maminky a zapálené golfistky přidala i role pyšné babičky dvou vnoučat, kterým bude jistě velkým životním vzorem.

Profesorku Bartůňkovou považuji společně s profesorkou Fučíkovou za zakladatelku oboru klinická imunologie, tak jak je moderní medicínou vnímán. Jako oboru, který přesahuje do mnoha lékařských specializací a který se snaží cíleně léčit imunopatologické stavy na základě dokonalého pochopení funkcí imunitního systému.

 

Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

Generální ředitel Sotio, a.s.

Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha