Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

02/2021

MUDr. Jan Válka, PhD.; MUDr. Petr Soukup, MHA; prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

 

SOUHRN

Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH), raritní onemocnění hematopoetické kmenové buňky, je způsobeno geneticky podmíněným deficitem inhibitorů komplementu na povrchu krevních buněk. Tento deficit vede k chronické a nekontrolované aktivaci komplementu na buněčných površích, jehož následkem je intravaskulární hemolýza, protrombotický stav a orgánové postižení zejména ledvin a plic. V dlouhodobém důsledku vede onemocnění k vyčerpání hematopoézy s rozvojem selhání kostní dřeně. Neléčená PNH je spojena se značnou mortalitou a morbiditou pacientů. Terapeuticky lze pouze v ojedinělých případech, spojených se selháním krvetvorby, využít alogenní transplantaci krvetvorby. Pacienti s opakovanými atakami hemolýzy mohou být se značným úspěchem léčeni inhibitory komplementu, z nichž je u nás již dlouho dostupný eculizumab. Ravulizumab je nový dlouhodobě působící inhibitor složky C5 komplementu navržený tak, aby překonal základní nevýhody terapie eculizumabem, tedy nutnost častých aplikací infuze a relativně vysokou incidenci takzvané průlomové (breakthrough) hemolýzy. Výsledky klinických studií ukazují, že ravulizumab je stejně účinný a bezpečný v terapii dospělých pacientů s PNH jako eculizumab a vede ke snížení četnosti epizod hemolýzy. Výhoda nižší frekvence aplikací léku navíc umožňuje pacientům lépe plánovat své aktivity a celkově dále zlepšuje jejich kvalitu života.

 

Klíčová slova

ravulizumab, eculizumab, paroxysmální noční hemoglobinurie

 

SUMMARY

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), a rare disease of the hematopoietic stem cell, is caused by genetically induced deficiency of complement inhibitors on the surface of blood cells. This deficiency leads to chronic and uncontrolled activation of complement on cell surfaces, resulting in intravascular hemolysis, prothrombotic state and damage of crucial organs, especially kidney and lung. Long term disease leads to depletion of hematopoiesis and development of bone marrow failure. Untreated PNH is associated with significant mortality and patienťs morbidity. Hematopoietic stem cell transplantation can be considered only in specific cases associated with hematopoietic failure. Patients with repeated episodes of hemolysis can be successfully treated with complement inhibitors, as eculizumab that has already been available in our country for several years. Ravulizumab is a new, long-acting inhibitor of C5 complement protein designed to overcome the main disadvantages of eculizumab therapy, the need for frequent infusion applications and a relatively high incidence of breakthrough hemolysis. The results of clinical trials showed that ravulizumab, similarly as eculizumab, represents an effective and safe treatment in PNH and reduces hemolytic episodes. In addition, the advantage of a lower application frequency allows patients better planning their activities and overall, significantly improves their quality of life.

 

Keywords

ravulizumab, eculizumab, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM