Revmatologie v covidové éře - léčba a očkovaní

03/2021

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

V revmatologii vyvstalo v době pandemie akutního respiračního onemocnění covid-19 několik otázek týkajících se vlivu zánětlivých revmatických onemocnění na imunosupresivní terapii na vnímavost k infekci a na závažnost covid-19, nebo naopak vlivu tohoto onemocnění na průběh a léčbu revmatických onemocnění. Klíčovou otázkou je také načasování očkování revmatických pacientů. Těmto otázkám se bude věnovat tento přehledový článek. Na podkladě recentních poznatků mají pacienti s autoimunitními zánětlivými revmatickými onemocněními zvýšené riziko nákazy, ale i vážného průběhu onemocnění covidem19, a to zejména na podkladě vyššího věku, přítomnosti komorbidit, vysoké aktivity revmatického onemocnění, dlouhodobé kortikoterapie a imunosupresivní léčby. Pokračovat v antirevmatické léčbě nebo ji zahájit je v řadě případů nezbytné, glukokortikoidy je třeba podávat v co nejnižších dávkách, chorobu modifikující léčiva většinou na průběh covidu-19 nemají zásadní vliv, ale individuálně je třeba postupovat u pacientů léčených imunosupresivy a rituximabem. Při lehkém průběhu covidu-19 není třeba léčbu měnit, ale při zhoršení příznaků nebo při vážném průběhu je doporučováno ponechat dlouhodobě podávané glukokortikoidy a přerušit léčbu chorobu modifikující přípravky. Očkování pacientů s autoimunitními zánětlivými revmatickými onemocněními by mělo proběhnout v případě stabilizovaného revmatického onemocnění, u některých léčiv je důležité správné načasování.

 

Klíčová slova

covid-19, autoimunitní zánětlivá revmatická onemocnění, glukokortikoidy, chorobu-modifikující léčiva, vakcinace

 

SUMMARY

Several questions have arisen in rheumatology during the pandemic outbreak of acute respiratory disease COVID-19 regarding the impact of inflammatory rheumatic diseases on immunosuppressive therapy on susceptibility to infection and on the severity of COVID-19, or conversely, the impact of COVID-19 on the course and treatment of rheumatic diseases. The timing of vaccination of rheumatic patients is also a key issue. These issues will be addressed in this review article. Based on recent findings, patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases have an increased risk of acquiring COVID-19, as well as of a severe course of COVID-19, mainly due to older age, presence of comorbidities, high rheumatic disease activity, long-term glucocorticoids and immunosuppressive therapy. Continuation or initiation of antirheumatic treatment is necessary in many cases, glucocorticoids should be administered in the lowest possible doses, disease-modifying antirheumatic drugs usually do not have a major effect on the course of COVID-19, but individual management of patients on immunosuppression and rituximab is necessary. For a mild course of COVID-19, there is no need to change treatment, but if symptoms worsen or the course is severe, it is recommended to maintain long-term glucocorticoids and discontinue disease-modifying antirheumatic drugs. Vaccination of patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases should be done when the rheumatic disease is stable; correct timing is important for some drugs.

 

Key words

COVID-19, autoimmune inflammatory rheumatic diseases, glucocorticoids, disease-modifying antirheumatic drugs, vaccination

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM