Rivaroxaban u pacientů s maligním onemocněním a venózním tromboembolismem - výsledky randomizované studie SELECT-D

04/2019

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Venózní tromboembolisirius je častou komplikací u pacientů s karcinomem. Standardním způsobem terapie u těchto pacientů je dlouhodobé subkutánní podávání nízkomolekulárních heparinů. Cílem studie SELECT-D bylo zhodnotit, zda by perorální inhibitor faktoru Xa, rivaroxaban, nabídl alternativní léčbu venózního tromboembolismu u pacientů s karcinomem.

Pacienti a metody: Studie SELECT-D byla multicentrická randomizovaná otevřená pilotní studie, která probíhala ve Spojeném království. Byla zaměřena na pacienty s aktivní formou malignity a s karcinomem asociovanou trombózou ve formě symptomatické plicní embolie nebo hluboké žilní trombózy. Zařazení pacienti byli léčeni bud' dalteparinem (200 lU/kg denně během prvního měsíce, následně pak 150 lU/kg denně od druhého do šestého měsíce), nebo rivaroxabanem (15 mg dvakrát denně po dobu prvních tří týdnů, poté 20 mg jednou denně po dobu šesti měsíců). Primárním výsledkem bylo opakování venózního tromboembolismu během šesti měsíců. Bezpečnost byla hodnocena podle výskytu velkých krvácivých komplikací nebo klinicky významných nevelkých krvácivých komplikací. Takové krvácení muselo splňovat alespoň jedno z následujících kritérií: nutnost lékařského zákroku, neplánovaný kontakt s lékařem, nutnost přerušení léčby studovaným přípravkem nebo zhoršení výkonu činností každodenního života z hlediska pacienta.

Výsledky: Do každé skupiny bylo náhodně vybráno 203 pacientů, z nichž 58 % mělo metastázy, 26 pacientů mělo rekurentní venózní tromboembolismus (18 u dalteparinu a 8 u rivaroxabanu). Šestiměsíční kumulativní míra recidivy byla při léčbě s dalteparinem 11 % (95% interval spolehlivosti [confidence interval, Cl] 7 -16 %) a při léčbě s rivaroxabanem 4 % (95% Cl 2-9 %) - poměr rizik (hazard ratio, HR) 0,43, 95% Cl 0,19-0,99. Šestiměsíční kumulativní četnost výskytu velkých krvácivých komplikací byla u dalteparinu 4 % (95% Cl 2-8 %) a u rivaroxabanu 6 % (95% Cl 3-11 %) - HR 1,83, 95% Cl 0,68-4,96. Četnost výskytu klinicky významných nevelkých krvácivých komplikací byla u dalteparinu 4 % (95% CI 2-9 %) a u rivaroxabanu 13 % (95% CI 9-19 %) - HR 3,76, 95% CI 1,63-8,69.

Závěr: Rivaroxaban byl ve srovnání s dalteparinem spojen s relativně nízkou recidivou venózního tromboembolismu, ale s vyšším výskytem klinicky významných nevelkých krvácivých komplikací.

 

Klíčová slova

Studie SELECT-D, rivaroxaban, dalteparin, venózní tromboembolismus

 

SUMMARY

Venous thromboembolism is a common complication in cancer patients. The long-term subcutaneous administration of low molecular weight heparins is the standard therapy for these patients. The aim of the SELECT-D study was to evaluate whether an oral factor Xa inhibitor, rivaroxaban, would offer an alternative treatment for venous thromboembolism in cancer patients.

Patients and methods: This pilot, multicentre, randomized, open-label, pilot study conducted in the United Kingdom was aimed at patients with active malignancy and cancer-associated thrombosis in form of symptomatic pulmonary embolism or deep vein thrombosis. Patients enrolled were treated with either dalteparin (200 IU / kg daily for the first month, then 150 IU/kg daily for the second to six months) or rivaroxaban (15 mg twice daily for the first 3 weeks, then 20 mg once daily for 6 months). The primary outcome was venous thromboembolism recurrence within 6 months. Safety was evaluated according to the occurrence of major bleeding complications or clinically relevant non-major bleeding complications. Such bleeding had to meet at least one of the following criteria: the need for medical intervention, unplanned contact with the physician, the need to discontinue treatment with the study preparation or, for the patient, the deterioration of the performance of daily life activities.

Results: 203 patients were randomly selected for each group, of which 58% had metastases. 26 patients had recurrent venous thromboembolism (18 on dalteparin and 8 on rivaroxaban). The 6-month cumulative venous thromboembolism relapse rate was 11% (95% confidence interval [CI], 7% to 16%) and 4% (95% CI, 2% to 9%) with rivaroxaban (risk ratio [HR], 0.43, 95% CI, 0.19-0.99). The 6-month cumulative incidence rate of major bleeding complications was 4% (95% CI, 2% to 8%) on dalteparin and 6% (95% CI, 3% to 11%) on rivaroxaban (HR, 1.83, 95% CI, 0.68-4.96). The frequency of clinically relevant non-major bleeding complications on dalteparin was 4% (95% CI, 2% to 9%) and 13% (95% CI, 9% to 19%) on rivaroxaban (HR, 3.76, 95% CI, 1.63 to 8.69).

Conclusion: Rivaroxaban was associated with a relatively low recurrence of venous thromboembolism, but a higher incidence of clinically significant minor bleeding complications compared to dalteparin.

 

Key words

SELECT-D study, rivaroxaban, dalteparin, venous thromboembolism

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM