Sekundární prevence u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě nebo transitorní ischemické atace

06/2017

MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.

Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o., a Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

 

SOUHRN

Ischemická cévní mozková příhoda (CMP) je klinicky závažné a epidemiologicky významné cévní onemocnění. Současná péče soustředěná do specializovaných center a rekanalizační léčba významně zlepšují prognózu pacientů, kteří však mají výrazně zvýšené riziko recidivy CMP v následujícím časovém období. Proto je nutné časné zavedení adekvátní sekundární prevence, v závislosti na zjištěné etiologii příhody. Tento přehledový článek rozebírá aktuální postupy sekundární prevence CMP zahrnující režimová opatření, eliminaci rizikových faktorů, specifickou medikamentózní terapii i přehled možností intervenční léčby ve specifických situacích, v souladu s platnými standardy a odbornými doporučeními.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

ischemická cévní mozková příhoda, transitorní ischemická ataka, sekundární prevence

 

SUMMARY

Ischemic stroke is clinically serious and epidemiologically significant disease. Recent stroke center care and recanalization therapy significantly improve prognosis of the patients, who have increased risk of stroke recurrence in following time period. Therefore, it is necessary to introduce adequate secondary prevention, depending on the detected stroke etiology. This article offers an overview of available therapeutic measures in secondary stroke prevention, including changes of diet and schedule of activities, elimination of risk factors, specific medicamentous treatment and possible interventions under specific circumstances, according to recent standards and guidelines.

 

KEY WORDS

ischemic stroke, transitory ischemic attack, secondary prevention

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM