Semaglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu

01/2019

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny a ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Semaglutid je agonista receptorů pro glukagon-like peptid 1 (GLP-1), který je z více než 90 % strukturálně homologní s lidským GLP-1. Díky své struktuře a vazbě na albumin má dostatečně dlouhý biologický poločas eliminace umožňující aplikaci 1* týdně v subkutánní injekci. Ve studiích 3. fáze byl prokázán výborný efekt semaglutidu na zlepšení kompenzace diabetu a snížení hmotnosti, přičemž jeho antidiabetická účinnost i vliv na snížení hmotnosti byly významně vyšší ve srovnání s jinými GLP-1 agonisty, glifloziny, gliptiny i s inzulinem glargin. Prospektivní kardiovaskulární studie provedená u diabetiků 2. typu s anamnézou kardiovaskulární příhody nebo s vysokým kardiovaskulárním rizikem prokázala při podávání semaglutidu ve srovnání s placebem snížení výskytu kardiovaskulárních příhod. Nejčastější nežádoucí účinky semaglutidu jsou podobně jako u dalších GLP-1 agonistů gastrointestinální, přičemž jejich charakter ani četnost se neliší od dalších léků z této skupiny. Semaglutid by měl být v nejbližší době uveden na trh i v České republice. Kromě injekční formy je navíc ve velmi pokročilé fázi klinického vývoje i perorální forma semaglutidu s podáváním 1* denně.

 

Klíčová slova

semaglutid, diabetes mellitus 2. typu, GLP-1, kardiovaskulární komplikace

 

SUMMARY

Semaglutide is the agonist of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor with more than 90 % homology with human GLP-1. Owing to its structure and binding to albumin semaglutide has a sufficiently long half-life to enable its administration in once-weekly subcutaneous injection. Phase 3 studies have demonstrated excellent efficacy of semaglutide in improving glucose control in patients with type 2 diabetes along with marked body weight reductions. The efficacy of semaglutide in improving glucose control and reducing body weight was superior to other GLP-1 receptor agonists, gliflozins, gliptins and insulin glargine. A prospective cardiovascular outcome trial in patients with type 2 diabetes with a history of cardiovascular event or at high cardiovascular risk has demonstrated that semaglutide administration decreased the risk of cardiovascular events as compared to placebo. The most common side effects of semaglutide are, similarly to other GLP-1 receptor agonists, gastrointestinal. Its characteristics and frequency do not differ from other GLP-1 receptor agonists. Semaglutide shall be soon introduced to the market in the Czech Republic. In addition to injectable form, an oral formulation of semaglutide administered once daily is in the advanced stage of clinical development.

 

Key words

semaglutide, type 2 diabetes mellitus, GLP-1, cardiovascular complications

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM