Současná léčba diabetické nefropatie

04/2020

Doc. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.; MUDr. Hana Šafránková, Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Diabetes mellitus 1. a 2. typu vede téměř u poloviny pacientů k onemocnění ledvin. Zhoršení renální funkce zvyšuje kardiovaskulární riziko, a tím i mortalitu pacientů s diabetem. Onemocnění ledvin musí být včas diagnostikováno a léčeno. Prevencí vzniku a progrese renálního postižení je léčba hypertenze, kompenzace diabetu a ovlivnění rizikových faktorů. Cílový glykovaný hemoglobin je od 45 do 60 mmol/mol, cílový krevní tlak pod 130/80 mm Hg. Základem léčby hypertenze jsou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nebo blokátory receptoru pro angiotenzin. Léčba diabetiků 2. typu zaznamenala v poslední době významnou změnu - kromě již užívaných léků snižujících inzulínovou rezistenci (metformin, thiazolidindiony) a léků zvyšujících inzulinovou sekreci (deriváty sulfonylurey, inkretiny) je k dispozici nová skupina léků - glifloziny. Glifloziny jsou blokátory sodíko-glukózového kotransportéru snižující zpětné vychytávání glukózy v proximálním tubulu. Glifloziny a agonisté glukagonu podobného peptidu 1 mají nefroprotektivní efekt a významně snižují kardiovaskulární riziko. Nefroprotekce a kardiovaskulární účinek je staví na přední místo mezi perorálními antidiabetiky.

 

Klíčová slova

diabetická nefropatie, perorální diabetika, dialyzační léčba, glifloziny, agonisté glukagonu podobného peptidu 1

 

SUMMARY

The diabetes mellitus type 1 and 2 leads to kidney disease in almost half of the cases. Impaired renal function increases the cardiovascular risk and thus the mortality of patients with diabetes. Kidney disease must be diagnosed and treated on time. Treatment of hypertension, good compensation of diabetes and dealing with risk factors works as prevention of renal impairment progressing. Requested glycated hemoglobin ranges from 45 to 60 mmol/mol, the target blood pressure is below 130/80 mmHg. The treatment of hypertension is based on angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers. The treatment of diabetes type 2 has recently undergone a significant change. In addition to drugs reducing insulin resistance (metformin, thiazolidinediones) that are already in use and drugs that increase the secretion of insulin (sulfonylurea derivatives, glyptines and glucagon-like peptide 1 agonists), a new group of drugs becomes available-gliflozins. Gliflozins are sodium-glucose cotransporter blockers that reduce glucose reuptake in the proximal tubule. Gliflozins and glucagon-like peptide 1 agonists have a nephroprotective effect and significantly reduce cardiovascular risk. That is the reason these drugs are at the forefront of all oral antidiabetics.

 

Key words

diabetic nephropathy, antidiabetics, dialysis, gliflozins, glucagon-like peptide 1 agonist

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM