Současná strategie léčby polymyalgia rheumatica

03/2018

MUDr. Radka Moravcová

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Revmatická polymyalgie je zánětlivé revmatické onemocnění nejasné etiologie. Jde o klinický syndrom charakteristický symetrickou bolestí a ztuhlostí zejména svalů ramen, horní části paží a šíjového svalstva a/nebo pánevního pletence. Vyskytuje se u lidí nad 50 let s maximem mezi 70. a 80. rokem věku. Onemocnění je doprovázeno výraznou ranní ztuhlostí a vysokými hodnotami reaktantů akutní fáze. Většinou jsou přítomny i nespecifické celkové příznaky zánětu (únava, slabost, nechutenství, hubnutí, teploty). Může se vyskytovat samostatně nebo současně s obrovskobuněčnou arteriitidou. Typickým příznakem je rychlá odpověď na malé až střední dávky glukokortikoidů, které jsou základní léčbou tohoto onemocnění a po nichž většinou dochází velmi brzy k úlevě od obtíží. Dlouhodobá terapie glukokortikoidy zvláště u starších polymorbidních pacientů, kteří užívají celou řadu dalších léčiv, s sebou přináší mnoho nežádoucích účinků. Navíc ne všichni pacienti na této terapii dosáhnou remise a relaps onemocnění se vyskytuje až v 50 % případů. Proto je v některých případech nutno posílit terapii glukokortikoidy jinými imunosupresivy, jako je methotrexat, a i když současná doporučení pro léčbu revmatické polymyalgie nepodporují použití biologických léků, přibývá důkazů o pozitivním účinku tocilizumabu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

revmatická polymyalgie, glukokortikoidy, methotrexat, tocilizumab

 

SUMMARY

Polymyalgia rheumatica is an inflammatory rheumatic disorder of unclear aetiology. This is a clinical syndrome characterized by symmetrical pain and stiffness in particular to the shoulder muscles, upper arms and neck muscles and/or pelvic muscles. It occurs in people over 50 years of age with a peak between 70 and 80 years of age. The disease is accompanied by pronounced morning stiffness and high levels of acute phase reactants. Mostly non-specific overall signs of inflammation are present (fatigue, weakness, loss of appetite, weight loss, temperature). It may occur alone or together with giant cell arteritis. A typical symptom is the rapid response to small to moderate glucocorticoid doses, which are the basic drug of this disease, which is very early to relieve problems. Long-term glucocorticoid therapy, especially in elderly polymorbid patients using a variety of other medications, brings with them a number of side effects. In addition, not all patients on this therapy reach remission and relapse of the disease occurs in up to 50% of cases. Therefore, in some cases, glucocorticoid therapy needs to be strengthened by other immunosuppressive drugs such as methotrexate, and although current recommendations for polymyalgia rheumatica treatment do not recommend the use of biological drugs, there is evidence of a positive effect of tocilizumab.

 

KEY WORDS

polymyalgia rheumatica, glucocorticoids, methotrexate, tocilizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM