Současné možnosti léčby plicní hypertenze

05/2020

Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Plicní hypertenze zahrnuje stavy charakterizované zvýšením středního tlaku v plicnici ≥ 25 mm Hg. Nejčastěji se vyskytuje u onemocnění srdce nebo plic. Vzácněji se plicní hypertenze objevuje v důsledku primárního postižení plicních cév (zejména plicní arteriální hypertenze při postižení plicních arteriol a chronická tromboembolická plicní hypertenze související s nedostatečnou reperfuzí po akutní plicní embolii). V léčbě plicní hypertenze u srdečních onemocnění je klíčová především léčba základního srdečního onemocnění. Specifická vazodilatační léčba není u plicní hypertenze u srdečních a plicních onemocnění indikována. V léčbě plicní arteriální hypertenze dominuje farmakoterapie. Nemocní s pozitivním vazodilatačním testem jsou indikováni k léčbě vysokými dávkami blokátorů kalciových kanálů. V případě negativního testu (většina nemocných) je indikována farmakoterapie prostanoidy a agonisty prostacyklinových receptorů, antagonisty endotelinových receptorů, inhibitory fosfodiesterázy 5 a stimulátory solubilní guanylátcyklázy. U chronické tromboembolické plicní hypertenze rozhoduje o způsobu léčby operabilita nálezu. U operabilních pacientů je indikována plicní endarterektomie. U inoperabilních pacientů a u nemocných s reziduální plicní hypertenzí po plicní endarterektomii je indikována balonková plicní angioplastika a/nebo farmakoterapie.

 

Klíčová slova

plicní hypertenze, léčba, farmakoterapie, plicní endarterektomie, balonková plicní angioplastika

 

SUMMARY

Pulmonary hypertension includes conditions characterized by increase of mean pulmonary artery pressure ≥ 25 mm Hg. It is the most common in heart or lung disease. Infrequently the pulmonary hypertension is caused by primary pulmonary vascular involvement (particularly pulmonary arterial hypertension in pulmonary arteriolar involvement and chronic thromboembolic pulmonary hypertension associated with insufficient reperfusion after acute pulmonary embolism). In the treatment of pulmonary hypertension in heart disease, the treatment of the underlying heart disease is crucial. Specific vasodilatory therapy is not indicated for pulmonary hypertension in cardiac and pulmonary diseases. Pharmacotherapy dominates the treatment of pulmonary arterial hypertension. Patients with a positive vasoreactivity test are indicated for treatment with high doses of calcium channel blockers. In the case of a negative test (most patients), pharmacotherapy with prostanoids and prostacyclin receptor agonists, endothelin receptor antagonists, phosphodiesterase 5 inhibitors and soluble guanylate cyclase stimulators is indicated. In chronic thromboembolic pulmonary hypertension, the operability of the finding determines the method of treatment. Pulmonary endarterectomy is indicated in operable patients. Balloon pulmonary angioplasty and/or pharmacotherapy are indicated in inoperable patients and in patients with residual pulmonary hypertension after pulmonary endarterectomy.

 

Key words

pulmonary hypertension, treatment, pharmacotherapy, pulmonary endarterectomy, balloon pulmonary angioplasty

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM