Současné postavení ezetimibu v léčbě dyslipidemie

03/2020

MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN, Olomouc

 

SOUHRN

Statiny jsou základním pilířem farmakoterapie dyslipidemie, mají potvrzenou účinnost v redukci kardiovaskulární i celkové mortality a jsou velmi dobře tolerovány (prospěch z léčby u rizikových nemocných jednoznačně převažuje nad možnými nežádoucími účinky). Ezetimib nachází své uplatnění především tehdy, pokud nelze dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu maximální či maximálně tolerovanou dávkou statinů. Relativně nově je uvolněna jeho preskripce všem specializacím včetně praktických lékařů. Lze tedy předpokládat postupný nárůst jeho využívání, jelikož do současnosti byl stále často opomíjeným hypolipidemikem. Lze jej využít jak v kombinační hypolipidemické terapii, tak v monoterapii u pacientů netolerujících statiny vůbec. Dalším krokem v léčbě dyslipidemie je pak léčba ve vybraných centrech inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9).

 

Klíčová slova

ezetimib, dyslipidemie, LDL cholesterol

 

SUMMARY

Statins are key pillars of dyslipidaemia pharmacotherapy; they have a confirmed effectiveness in cardiovascular risk and total mortality reduction, and they are very well tolerated (whereas benefit of the treatment decidedly predominates their potential undesirable effects). Ezetimibe shall be used primarily in patients not reaching LDL-cholesterol goals despite maximal or maximally tolerated dose of statins. Relatively new is possibility to prescribe ezetimibe for all medical specialisations including general practitioners; one can therefore expect gradual increase of its use; until now it has been often omitted. We can use it in combination therapy with statins or in monotherapy in patients with statin intolerance. Next step in dyslipidaemia treatment is centre therapy with proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitors.

 

Key words

ezetimibe, dyslipidaemia, LDL-cholesterol

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM