Současné postavení gliptinů v léčbě diabetu

01/2022

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Lucie Břízová; MUDr. Martina Nováková

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Gliptiny jsou velmi kvalitní antidiabetika. Pro použití v terapii jsou významné tyto vlastnosti: 1. jednoduchost podání, 2. praktická absence nežádoucích účinků, 3. minimální riziko hypoglykemie, 4. dostatečná účinnost, 5. kardiovaskulární bezpečnost. Gliptiny jsou vhodné pro iniciální léčbu u pacientů s recentní diagnózou a dostatečně Zachovalou sekrecí inzulínu bez manifestace aterosklerotických komplikací, pro seniory, diabetiky s nedlouhou dobou naděje na dožití. Podle příslušného souhrnu údajů o léčivém přípravku u jednotlivých přípravků je možné je použít v prakticky jakékoliv kombinaci s jinými antidiabetiky.

 

Klíčová slova

inhibitory DPP-4, gliptiny, terapie diabetes mellitus 2. typu, klinické aspekty gliptinů

 

SUMMARY

Gliptins are high quality antidiabetics. These properties are important for use in therapy. 1. simplicity of administration, 2. practical absence of side effects, 3. minimal risk of hypoglycemia, 4. sufficient effectiveness, 5. cardiovascular safety. Gliptins are suitable for initial treatment in patients with a recent diagnosis and sufficiently preserved insulin secretion without manifestation of atherosclerotic complications, for seniors, diabetics with a short life expectancy. According to the relevant summary of product characteristics for each product, they can be used in virtually any combination with other antidiabetics.

 

Key words

DPP4 inhibitors, treatment of type 2 diabetes mellitus, clinical aspects of gliptins

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM