Současné postupy v léčbě hypertenze

03/2017

Doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Tento článek se věnuje základním principům léčby hypertenze - od nefarmakologických postupů přes základní pravidla při zahajování léčby až po doporučení léčby u vybraných patologických stavů, jako jsou rezistentní hypertenze, ischemická choroba srdeční, fibrilace síní, syndrom spánkové apnoe, nebo u stavů po cévní mozkové příhodě. Velkým problémem v léčbě hypertenze zůstává nízká dlouhodobá adherence k léčbě. Nemocný musí být k léčbě motivován, tedy dostatečně informován o důsledcích neléčené hypertenze. Zjednodušení léčebného schématu za použití fixních lékových kombinací může pomoci k vyšší adherenci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

arteriální hypertenze, fixní lékové kombinace, rezistentní hypertenze, adherence k léčbě

 

SUMMARY

This paper focuses on basic principles in hypertension treatment, such as non-pharmacological recommendations, basic principles for treatment initiation and recommendations in several disease conditions such as resistant hypertension, ischemic heart disease, atrial fibrillation, sleep apnea syndrome and stroke. Huge problem in hypertension treatment represents low long-term adherence to treatment. The patient should be motivated, thus well informed about consequences of untreated hypertension. Simplification of treatment using fixed dose combinations, could lead to higher adherence.

 

KEY WORDS

arterial hypertension, fixed combination, resistant hypertension, adherence to treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM