Speciální situace v diagnostice a managementu arteriální hypertenze: hypertenze bílého pláště a maskovaná hypertenze

02/2020

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Hypertenze bílého pláště je velmi častý jev. Vyskytuje se asi u třetiny osob s patologickým krevním tlakem (TK) měřeným v ordinaci, a to typicky u žen, ve vyšším věku a u nekuřáků. Prognostická data nejsou zcela spolehlivá, protože velká část jedinců s tímto typem TK je léčena na podkladě vysokého TK v ordinaci; existují práce s dlouhodobým sledováním, ukazující, že kardiovaskulární riziko je zvýšené oproti jedincům s normálním TK. Opačný jev je maskovaná hypertenze. V populačních studiích byl zjištěn její výskyt ve 13 %. Je častá u mužů, zejména ve věku 30-50 let, u kuřáků s nepříznivým rizikovým profilem a také u diabetiků. Riziko budoucího výskytu kardiovaskulárních příhod se blíží trvalé hypertenzi. Důležité je její vyhledávání, a proto bychom měli doporučovat domácí měření TK i těm jedincům, kteří mají normální TK v ordinaci. Neexistují prospektivní studie léčby hypertenze bílého pláště ani maskované hypertenze. U obou typů hypertenze lze zvolit jen nefarmakologická opatření, pokud je kardiovaskulární riziko nízké; u těch jedinců, kteří mají zároveň další kardiovaskulární rizikové faktory nebo orgánové komplikace hypertenze, je nutno zvážit léčbu, kdy však můžeme postupovat pouze empiricky.

 

Klíčová slova

hypertenze bílého pláště, maskovaná hypertenze, kardiovaskulární riziko

 

SUMMARY

White-coat hypertension is a common phenomenon. It is present in about one third of subjects with office hypertension, typically in females, at higher age and non-smokers. Prognostic data are not enough reliable but some studies with long-term follow-up show that cardiovascular risk is increased when compared with normotensive subjects. The inverse phenomenon is masked hypertension. Its prevalence in population-based studies is about 13%. It is more common in males, typically aged between 30 and 50 years, smokers with unfavourable risk profile, and in diabetics. The risk of future cardiovascular events is close to sustained hypertension. It is underdiagnosed at present, and therefore, home blood pressure (BP) measurement should be recommended also to the subjects with normal office BP. There are no prospective trials testing treatment of either white-coat hypertension or masked hypertension. Nonpharmacologic treatment is started in subjects with low cardiovascular risk while in high-risk patients, drug treatment should be considered. This is, however, a purely empirical approach.

 

Key words

white-coat hypertension, masked hypertension, cardiovascular risk factors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM