Specifické a vzácné kožní projevy u revmatoidní artritidy

03/2022

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní onemocnění postihující zánětem periferní klouby, ale často také mimokloubní tkáně včetně kůže. Mezi poměrně často se vyskytující specifické kožní projevy patří revmatoidní uzly, vzácně se může objevit i revmatoidní vaskulitida. K méně častým patří některá granulomatózní kožní onemocnění a neutrofilní dermatózy. Tradiční, biologické i cílené syntetické léky mohou mít za následek kožní nežádoucí účinky, které v řadě případů představují diagnostické rozpaky a terapeutické potíže. V tomto přehledovém článku budou diskutovány vybrané specifické a nespecifické kožní projevy, včetně vzácných a nežádoucích dermatologických účinků souvisejících s antirevmatickou léčbou.

 

Klíčová slova

revmatoidní artritida, kožní projevy, dermatitida, vaskulitida, revmatické uzly

 

SUMMARY

Rheumatoid arthritis is a chronic autoimmune disease that affects inflammation of the peripheral joints, but often also the extra-articular tissues, including the skin. Rheumatoid nodules are among the relatively common specific skin manifestations, and rheumatoid vasculitis may also occur rarely. Uncommon include some granulomatous skin diseases and neutrophilic dermatoses. Traditional, biological and targeted synthetic drugs can result in skin side effects, which in many cases present diagnostic embarrassment and therapeutic difficulties. This review article will discuss selected specific and non-specific skin manifestations, including rare and undesirable dermatological effects associated with antirheumatic treatment.

 

Key words

rheumatoid arthritis, skin manifestations, dermatitis, vasculitis, rheumatoid nodules

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM